Get Adobe Flash player

Aktualności

Archiwum wydarzeń

Licznik odwiedzin

404379
Goście 1

Sprawdzian
w roku szkolnym 2015/2016


Film przedstawiający "Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi?"

Podstawowe informacje:

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

 • Odbywa się w kwietniu (w tym roku szkolnym - 5 kwietnia). Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

 • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.

 • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

 • Części sprawdzianu rozdziela przerwa.

 • Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.

 • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎
  - informatorze o sprawdzianie
  - przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w arkuszach egzaminacyjnych.

 • Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

 • Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 • Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.

 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.

 • Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.

 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).