Informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty

    Na podstawie:

  • § art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.),
  • § rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • § rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • § 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił następujący harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.:

Termin głównyjęzyk polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowyjęzyk polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język angielski – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU (w minutach) Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Arkusz standardowyArkusz standardowy

+ przedłużenie czasu

Język polski120do 180
Matematyka100do 150
Język angielski90do 135

 

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019-2020.
  2. WYTYCZNE dotyczące przeprowadzenia egzaminu.
  3. Komunikat o przyborach.

Więcej informacji.