Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Bebelnie na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 poz. 1700)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2019/2020.
 3. Plan nadzoru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2019 – 2024.
 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2018/2019.
 6. Propozycje działań rodziców/uczniów na rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 5 i 6).

Cele do zrealizowania:

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się,
 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

Lp.Wymaganie Sposoby realizacji zadańTermin realizacjiOsoba odpowiedzialna
1.Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.1.  Zakup programów edukacyjnych.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2.  Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
3.  Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.Organ prowadzący
2.W szkole są dobre warunki lokalowe.1.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z pracowni informatycznej, językowej, sali gimnastycznej, tablic interaktywnych i interaktywnego monitora dotykowego.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2.  Uczniowie korzystają ze strefy relaksacyjnej.Dyrektor
3.Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.1.   Obserwacja zajęć przez dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2.  Opracowanie:

 1. kalendarza imprez i uroczystości szkolnych (załącznik nr 1),
 2. terminarza spotkań z rodzicami (załącznik nr 2),
 3. terminarza zebrań rady pedagogicznej(załącznik nr 3).
IX 2019
4.

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

1. Monitorowanie nowej podstawy programowej.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2. Nauczyciele na bieżąco śledzą oferty edukacyjne różnych wydawnictw i dokonują oceny ich zgodności z obowiązującą podstawą programową, oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.Nauczyciele
3.  Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów klas I – VIII.Dyrektor
4.  Zapoznanie uczniów i rodziców z wykazem podręczników na następny rok szkolny poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i na gazetce „Kącik dla rodziców”.VI 2020Dyrektor
Nauczyciele
5. Realizacja zagadnień z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.2019/2020Dyrektor
5.Analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty.1.   Uczniowie klasy VIII biorą udział w egzaminie ósmoklasisty.IV 2020Elżbieta Dyksińska
2.  Przygotowanie raportów z Egzaminów Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.XI 2019Urszula Gawron
Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
3.  Wdrażanie wniosków z raportów z Egzaminu Ósmoklasisty.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
6.Uczniowie są aktywni.1.  Uczniowie działają w Samorządzie Uczniowskim.2019/2020

 

 

2019/2020

 

 

2019/2020

 

 

Beata Sobczyk
2.  Udział uczniów w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.Beata Sobczyk

Urszula Gawron

3. Uczniowie biorą udział w :
a) imprezach kulturalnych,
b) zawodach sportowych,
c) konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

 • przedmiotowych (z języka polskiego, matematyki, geografii, historii, języka angielskiego),

 

 • Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 • Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 • Konkursie o krajach anglojęzycznych,
 • Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej”,
 • VII Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”,
 • Gminnym Konkursie Ortograficznym „Nie taki diabeł straszny…”,
 • Konkursie Biblijnym,
 • „Bezpieczeństwo na Piątkę”,

d)konkursach plastycznych według zgłoszeń,
e)projektach:

 • „Lepsza Szkoła”,
 • „KinoSzkoła”,

 

 • „Zbieraj z klasą”,
 • „Tradycyjny sad”.
 • „Tu#programujeMy”,

 

 • „Wielka Liga Czytelników”,
 • „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”,
 • Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
 

Dyrektor
Nauczyciele

 

 

Izabela Ostrowska
Urszula Gawron
Beata Sobczyk
Agnieszka Krawczyk

 

 

 

Agnieszka Krawczyk

 

 

Elżbieta Dyksińska

 

Beata Sobczyk

 

Agnieszka Krawczyk

 

 

Izabela Ostrowska

 

Izabela Ostrowska

 

 

 

Ewa Frej
Elżbieta Dyksińska

 

Nauczyciele

 

 

Urszula Gawron
Agnieszka Lesiak
Beata Sobczyk
Elżbieta Dyksińska

Agnieszka Krawczyk
Agnieszka Krawczyk
Agnieszka Lesiak,
Małgorzata Tarnik

 

Elżbieta Dyksińska
Urszula Gawron

 

 

Urszula Gawron

4. Spotkanie z literaturą pn. „Wieczór z bajką” dla młodszych czytelników.XI 2019 r.

III 2020 r.

Elżbieta Dyksińska
Nauczyciele
5. Zorganizowanie uczniom wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2020! – edycja XIII”.27 – 31 I 2020 r.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele
6. Obchody IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Dnia Matematyki.X 2019
III 2020
Urszula Gawron
7. W szkole działają koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne uwzględniające oczekiwania uczniów i rodziców:
a) koło szachowe,
b) zajęcia rozwijające zainteresowania.
2019/2020 

 

Elżbieta Dyksińska
Urszula Gawron,
Agnieszka Krawczyk,
Izabela Ostrowska,
Agnieszka Lesiak,
Małgorzata Tarnik

8. Uczniowie oglądają przedstawienia teatralne  oraz projekcje filmowe.2019/2020Nauczyciele
9. Uczniowie biorą udział w Maratonie czytelniczym.II 2020Elżbieta Dyksińska
10. Udział w V Europejskim Tygodniu Sportu.2019/2020Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
7.Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.1.  Wspieranie dyslektyków i uczniów mających kłopoty z ortografią.2019/2020Wychowawcy
Elżbieta Dyksińska
2. Prowadzenie zajęć z logopedą.Izabela Ostrowska
3. Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych.Nauczyciele
4.  Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik
 5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III.Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
6. Uczeń klasy V posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęty jest pomocą nauczyciela wspomagającego.Jolanta Jamróz
5. Prowadzenie „Zajęć dla dyslektyków”.Izabela Ostrowska
8.Organizowanie rad szkoleniowych w ramach WDN w celu wspomagania nauczycieli w organizowania i realizacji procesów edukacyjnych.1. Realizowane jest zewnętrzne szkolenie na temat:
a) „Praca z uczniem z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej”,
b) „Wywiadówka inaczej, czyli jak sprawnie i twórczo zorganizować i przeprowadzić spotka-nie z rodzicami”.
 

XI 2019

 

III – IX 2020

Dyrektor
Akademia Nauki i Rozwoju „PIĘKNY UMYSŁ” w Kielcach
9.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, poszerzając swoją wiedzę i zapewniają uczniom ciekawe formy i metody pracy.1.      Nauczyciele biorą udział w różnych formach kształcenia (załącznik nr 4).2019/2020Według ofert
10.W szkole kształtuje się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie uczniów.1. Udział w Narodowym Czytaniu „Nowele polskie”.IX 2019Dyrektor
2.  Zorganizowanie obchodów XXVIII Tygodnia Kultury Języka Polskiego.III 2020Izabela Ostrowska
3.    Przybliżanie uczniom sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju poprzez organizowanie uroczystości z okazji Święta Patrona, 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, wycieczek rowerowych.2019/2020Nauczyciele
4. Udział uczniów w projekcie Muzeum Narodowego w Krakowie pn.  „Kufer pełen dziedzictwa”.X 2019Agnieszka Krawczyk
5. Rozbudzanie umiłowania „Małej Ojczyzny” poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.2019/2020Nauczyciele
6. Uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.IX 2019Agnieszka Krawczyk
Wychowawcy
7. Uczniowie opiekują się grobami partyzantów i powstańców pochowanych na Cmentarzu Parafialnym.2019/2020Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
8. Udział uczniów w akcji MEN pn. „Szkoła Pamięta”.
9. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez organizowanie jasełek, spotkania opłatkowego i Wieczoru Kolęd.XII 2019
I 2020
Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
10.  Kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez ich udział w akademiach z okazji świąt patriotycznych (załącznik nr 1).XI 2019
V 2020
Agnieszka Krawczyk
Urszula Gawron
Małgorzata Tarnik
Agnieszka Lesiak
Katarzyna Tarnik
11. Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych pn. „Do Hymnu” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.XI 2019Elżbieta Dyksińska
12. Uczniowie reprezentują szkołę w uroczystościach patriotycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu.2019/2020Nauczyciele
11.Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzeby innych.1. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, np.:
a) „Spełniamy marzenia”,
b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
c) „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie cegiełek),
d) Góra Grosza,
e) „Wkręć się w pomaganie”.
 

XII 2020
I 2019
2019/2020
2019/2020
2019/2020

 

Izabela Ostrowska
Izabela Ostrowska
Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
Małgorzata Tarnik

12.Rodzice włączają się w organizację imprez szkolnych.1. Szkoła sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez organizację:
a) Jasełek,b) Wieczoru Kolęd,
c) Wieczoru z bajką,d) rodzinnego wykonania palm wielkanocnych,
e) Dnia Matki,
f) wspólnego wykonywania ozdób świątecznych na warsztatach plastycznych.
 

XII 2019

I 2020
XI 2019
III 2020
IV 2020
V 2020
XII 2019
IV 2020

 

Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska

Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska

2. Rodzice uczestniczą w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych:
a) Mikołajki,
b) Zabawa Karnawałowa,
c) Dzień Matki,
d) Dzień Dziecka,
e) zakończenie roku szkolnego,
f) wycieczki.
 

XII 2019
II 2020
V 2020
VI 2020
VI 2020
2019/2020

Rada Rodziców
Dyrektor
Nauczyciele
13.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.1. Rodzice kontaktują się indywidualnie z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach swojego dziecka.2019/2020Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
2. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce.
3. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
4. Edukacja pedagogiczna rodziców.
5. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
14.

 

W szkole kształtowane są zachowania asertywne.1.  Nauczyciele przeprowadzają cykl lekcji wychowawczych i wychowania do życia w rodzinie poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji.2019/2020Wychowawcy
Ewa Frej
2. Uczniowie biorą udział w organizowaniu Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.XI 2019Wychowawcy
3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych i pogadanek na temat przemocy (w tym cyberprzemocy), agresji i dyskryminacji.2019/2020Wychowawcy
Dzielnicowy
15.W szkole dba się o podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.1. Przeprowadzenie na zajęciach edukacyjnych pogadanek na temat „zaśmiecania” języka wulgaryzmami.2019/2020Nauczyciele

Wychowawcy

2. Adnotacje o zachowaniu uczniów są wpisywane do klasowych zeszytów i dziennika elektronicznego.
16.Szkoła uczy świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.1. Prowadzanie zajęć komputerowych, lekcji bibliotecznych oraz godziny do dyspozycji wychowawcy na temat korzystania ze środków audiowizualnych.2019/2020Nauczyciele
Wychowawcy
Urszula Gawron
2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
17.Szkoła ukazuje  uczniom różne rodzaje zagrożeń. 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat uzależnień i innych zagrożeń.2019/2020Nauczyciele
Wychowawcy
2. Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć oraz konkursów o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej oraz uzależnieniu od komputera i Internetu.
3. Zorganizowanie spotkań z Policjantem.
18.Szkoła promuje zdrowy  tryb życia.1. Realizowanie nowego „Programu dla szkół”.2019/2020Dyrektor
2. Uczniowie korzystają z udostępnionych na korytarzach:
a) stołu do gry w tenisa stołowego,
b) piłkarzyków.
Nauczyciele
3. Udział uczniów w:
a) wycieczkach pieszych i rowerowych,
b) wycieczkach autokarowych,
c) akcji „Trzymaj formę”.
Dyrektor
Nauczyciele
Agnieszka Krawczyk
4. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.
5. Udział uczniów w wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2020! – edycja XIII”.27 – 31 I 2020Nauczyciele
19.Uczniom zapewnione jest bezpieczeństwo.1.  Spotkania uczniów klasy I z policjantem i Koziołkiem „Spoko”.IX 2019Dyrektor
Dzielnicowy
2. Pogadanki o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.I, VI 2020Dzielnicowy
Nauczyciele
3. Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci.2019/2020Dzielnicowy
Urszula Gawron
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.9 X 2019Dyrektor
Straż Pożarna
5. Nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z harmonogramem.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
6.  Opieka nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych.
20.Respektowane są normy społeczne.1. Uczniowie prezentują właściwe zachowania poprzez stosowanie zasad savoir – vivre’u.2019/2020Nauczyciele
Wychowawcy
2. Szanujemy siebie nawzajem (uczeń – nauczyciel,  nauczyciel – uczeń)
21.Prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dziecka.1. Nauczyciele uwzględniają w pracy z uczniem opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie.2019/2020Nauczyciele
Wychowawcy
2. Uczeń klasy VIII posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET – u w wymiarze 2 godz. tygodniowo.Nauczyciele
Katarzyna Tarnik
3. Uczennica klasy III posiadająca orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęta jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET – u w wymiarze 4 godz. tygodniowo.Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik
4. W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III w celu wyeliminowania wad wymowy.Izabela Ostrowska
5. W klasie V zatrudniony jest nauczyciel wspomagający.Jolanta Jamróz
6. Uczniowie klas: I-III i V-VIII biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania.Urszula Gawron
Agnieszka Krawczyk
Izabela Ostrowska
Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
7. Uczniowie biorą udział w zajęciach koła szachowego.Elżbieta Dyksińska
22.W szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.1. Szkoła gromadzi i prezentuje informacje na temat dalszych losów absolwentów.2019/2020Małgorzata Tarnik

Agnieszka Krawczyk

23.

 

Szkoła współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej.1.      Udzielanie pomocy  uczniom z rodzin niezamożnych poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej we Włoszczowie i Radkowie.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2.      Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia (elmexowanie, lakierowanie, badania lekarskie, szczepienia).
3.      Zorganizowanie próbnej ewakuacji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną we Włoszczowie.X 2019Dyrektor
Nauczyciele
Straż Pożarna
4.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
5. Pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Gminy we Włoszczowie na:
a) wypoczynek dzieci w czasie ferii „Rusz głową – 2020! – edycja XIII”,
b) Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”
I 2020

 

V 2020

Agnieszka Krawczyk 

Izabela Ostrowska

6. Prowadzenie szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.2019/2020Organ prowadzący
Dyrektor
Nauczyciele
7. Organizowanie wyjazdów do Domu Kultury i na basen „NEMO” we Włoszczowie2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
24.Rodzice są partnerami szkoły.1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, w celu przekazania im informacji o postępach dzieci w nauce.2019/2020Dyrektor
Nauczyciele
2. Rodzice współtworzą dokumenty szkoły (np. plan pracy).Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
3. Uwzględnianie propozycji rodziców dotyczących pracy szkoły.
4. Organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
5. Prowadzenie gazetki pt. „Kącik dla rodziców”.Dyrektor
Nauczyciele
6. Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia aerobiku dla dorosłych.Dyrektor
7. Organizowanie rodzinnego wykonywania palm wielkanocnych.IV 2020Elżbieta Dyksińska
8.      Organizowanie warsztatów plastycznych.XII 2019

IV 2020

25.Szkoła prezentuje swój dorobek i promuje osiągnięcia w środowisku lokalnym.1.       Szkoła zamieszcza w lokalnej prasie i na ogólnodostępnych stronach internetowych informacje o wydarzeniach z życia szkoły i sukcesach uczniów.2019/2020Nauczyciele
2.       Prowadzona jest Kronika Szkoły dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej.Izabela Ostrowska
3.       Prowadzona jest strona internetowa szkoły.Urszula Gawron
Nauczyciele

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2019 r.