Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego

w Bebelnie

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 3. Plan nadzoru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2013 – 2018.
 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

Cele do zrealizowania:

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się,
 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

Lp.Wymaganie Sposoby realizacji zadańTermin realizacjiOsoba odpowiedzialna
1.Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.1.  Zakup programów edukacyjnych.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2.  Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
3.  Udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.Organ prowadzący
2.W szkole są dobre warunki lokalowe.1.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z pracowni informatycznej, językowej, sali gimnastycznej, tablic interaktywnych i interaktywnego monitora dotykowego.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2.  Realizacja projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie szkoły podstawowej w m. Bebelno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.Organ prowadzący
3.  Złożenie i realizacja projektu Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie” w konkursie RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2. lub Poddziałanie 8.3.3.
3.Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.1.   Obserwacja zajęć przez dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2.  Opracowanie:

a)  kalendarza imprez i uroczystości szkolnych(załącznik nr 1),

b)  terminarza spotkań z rodzicami (załącznik nr 2),

c)  terminarza zebrań rady pedagogicznej(załącznik nr 3).

IX 2017
4.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.1. Monitorowanie nowej podstawy programowej w klasach II, III, V i VI.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2. Nauczyciele na bieżąco śledzą oferty edukacyjne różnych wydawnictw i dokonują oceny ich zgodności z obowiązującą podstawą programową, oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.Nauczyciele
3.  Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów klas I – VII.Dyrektor
4.  Zapoznanie uczniów i rodziców z wykazem podręczników na następny rok szkolny poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i na gazetce „Kącik dla rodziców”.VI 2018Dyrektor

Nauczyciele

5.Analizuje się wyniki sprawdzianu kompetencji w kl. III.1.   Uczniowie klasy III biorą udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów.V 2018Agnieszka Lesiak
6.Uczniowie są aktywni.1.  Uczniowie działają w Samorządzie Uczniowskim.2017/2018Agnieszka Krawczyk
2.  Uczniowie biorą udział w :

a)     imprezach kulturalnych,

b)    zawodach sportowych,

c)     konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

 • Konkurs Humanistyczny,
 • Konkurs Matematyczny
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 • Konkurs o Wielkiej Brytanii,
 • „Podróże po krajach Unii Europejskiej”,
 • Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”,
 • Konkurs Biblijny,
 • Wielka Liga Czytelników,
 • „Bóbr”,
 • „Szybuj Bezpiecznie w internetowej chmurze”,

d)    konkursach plastycznych według zgłoszeń,

e)     projektach:

 • „Lepsza Szkoła”,
 • Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków,
 • KinoSzkoła.
Dyrektor

Nauczyciele

Izabela Ostrowska

Agnieszka Krawczyk

Urszula Gawron

Beata Sobczyk

Agnieszka Krawczyk

Elżbieta Dyksińska

Beata Sobczyk

Agnieszka Krawczyk

Beata Sobczyk

Izabela Ostrowska

Ewa Frej

Elżbieta Dyksińska

Urszula Gawron

Urszula Gawron

Nauczyciele

Izabela Ostrowska

Urszula Gawron

Agnieszka Lesiak

Urszula Gawron

Koordynatorzy

3.      Spotkanie z literaturą pn. „Wieczór z bajką” dla młodszych czytelników.13 X 2017 r.

20 IV 2018 r.

Elżbieta Dyksińska

Nauczyciele

4.      Zorganizowanie uczniom wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2018! – edycja XI”.12 – 16 II 2018 r.Dyrektor

Nauczyciele

5.      W szkole działają koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne uwzględniające oczekiwania uczniów i rodziców:

a)      koło informatyczne,

b)      koło szachowe,

c)      zajęcia rozwijające zainteresowania,

d)     zajęcia taneczne.

2017/2018 

 

Urszula Gawron

Elżbieta Dyksińska

Małgorzata Tarnik

Dyrektor

6.      Uczniowie oglądają przedstawienia teatralne w Domu Kultury we Włoszczowie, w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”, w Teatrze Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz filmowe w „Kino Szkoła” i Kieleckim Teatrze Tańca.2017/2018Izabela Ostrowska

Nauczyciele

7.      Przeprowadzenie Dni Głośnego Czytania pn. „Spotkanie z książką”.2017/2018Nauczyciele
8.      Udział w akcji „Zbieraj z klasą”.Agnieszka Krawczyk
7.Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.1.      Wspieranie dyslektyków i uczniów mających kłopoty z ortografią.2017/2018Wychowawcy
2.      Prowadzenie zajęć z logopedą.Izabela Ostrowska
3.      Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klasie III.Agnieszka Lesiak
4.      Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych.Nauczyciele
5.      Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.2017/2018Elżbieta Dyksińska
8.Organizowanie rad szkoleniowych w ramach WDN w celu wspomagania nauczycieli w organizowania i realizacji procesów edukacyjnych.1.      Realizowane jest zewnętrzne szkolenie na temat:

a)      „Nowelizacja statutu”,

b)      „W zespole siła, jak skutecznie zbudować współpracujący ze sobą zespół”.

24 – 28 X 2017

16 – 20 V 2018

Dyrektor
9.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, poszerzając swoją wiedzę i zapewniają uczniom ciekawe formy i metody pracy.1.      Nauczyciele biorą udział w różnych formach kształcenia (załącznik nr 4).2017/2018Według ofert
10.W szkole kształtuje się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie uczniów.1.      Zorganizowanie obchodów XXVI Tygodnia Kultury Języka Polskiego.III 2018Izabela Ostrowska

Agnieszka Lesiak

Kamila Lesiak

2.      Przybliżanie uczniom sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju poprzez organizowanie uroczystości z okazji Święta Patrona, Dnia Papieskiego, wycieczek rowerowych do Czarncy i Nagłowic.2017/2018Nauczyciele
3.      Rozbudzanie umiłowania „Małej Ojczyzny” poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.2017/2018Elżbieta Dyksińska

Nauczyciele

4.      Uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.15 IX 2017Agnieszka Krawczyk

Wychowawcy

5.      Uczniowie opiekują się grobami partyzantów i powstańców pochowanych na Cmentarzu Parafialnym.2017/2018Ewa Frej

Agnieszka Krawczyk

6.      Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez organizowanie jasełek, spotkania opłatkowego i Wieczoru Kolęd.XII 2017

I 2018

Ewa Frej

Małgorzata Tarnik

Elżbieta Dyksińska

7.      Kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez ich udział w akademiach z okazji świąt patriotycznych (załącznik nr 1).XI 2017

IV, V 2018

Agnieszka Krawczyk

Elżbieta Dyksińska

Urszula Gawron

Małgorzata Tarnik

Agnieszka Lesiak

Katarzyna Tarnik

8.      Uczniowie reprezentują szkołę w uroczystościach patriotycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu.2017/2018Nauczyciele
11.Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzeby innych.1.      Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, np.:

a)    „Spełniamy marzenia”,

b)   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

c)    „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie cegiełek),

d)   Góra Grosza,

e)    „Wkręć się w pomaganie”.

 

XII 2017

I 2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

 

Izabela Ostrowska

Izabela Ostrowska

Nauczyciele

Agnieszka Krawczyk

Nauczyciele

Małgorzata Tarnik

12.Rodzice włączają się w organizację imprez szkolnych.1.      Szkoła sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez organizację:

a)    Jasełek,

 b)   Wieczoru Kolęd,

c)    Wieczoru z bajką,

d)   rodzinnego wykonania palm wielkanocnych,

e)    Dnia Matki,

f)    wspólnego wykonywania ozdób świątecznych na warsztatach plastycznych.

XII 2017

I 2018

13 X 2017

20 IV 2018

III 2018

V 2018

XII 2017

III 2018

 

Ewa Frej

Małgorzata Tarnik

Elżbieta Dyksińska

Elżbieta Dyksińska

Elżbieta Dyksińska

 

Małgorzata Tarnik

Elżbieta Dyksińska

Elżbieta Dyksińska

 

2.      Rodzice uczestniczą w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych:

a)    Mikołajki,

b)   Zabawa Karnawałowa,

c)    Dzień Matki,

d)   Dzień Dziecka,

e)    zakończenie roku szkolnego,

f)    wycieczki.

 XII 2017

II 2018

V 2018

VI 2018

VI 2018

2017/2018

Rada Rodziców

Dyrektor

Nauczyciele

13.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.1.      Rodzice kontaktują się indywidualnie z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach swojego dziecka.2017/2018Rodzice

Dyrektor

Nauczyciele

2.      Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce.
3.      Korzystanie z dziennika elektronicznego.
4.      Edukacja pedagogiczna rodziców.
5.      Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
14.

 

W szkole kształtowane są zachowania asertywne.1.      Nauczyciele przeprowadzają cykl lekcji wychowawczych i wychowania do życia w rodzinie poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji.2017/2018Wychowawcy

Ewa Frej

2.      Uczniowie biorą udział w organizowaniu Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.21 XI 2017Elżbieta Dyksińska

Wychowawcy

3.      Przeprowadzenie lekcji wychowawczych i pogadanek na temat przemocy (w tym cyberprzemocy), agresji i dyskryminacji.2017/2018Wychowawcy

Policjant

15.W szkole dba się o podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.1.      Przeprowadzenie na zajęciach edukacyjnych pogadanek na temat „zaśmiecania” języka wulgaryzmami.2017/2018Nauczyciele

Wychowawcy

2.      Adnotacje o zachowaniu uczniów są wpisywane do klasowych zeszytów i dziennika elektronicznego.
16.Szkoła uczy świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.1.      Prowadzanie zajęć komputerowych, lekcji bibliotecznych oraz godziny do dyspozycji wychowawcy na temat korzystania ze środków audiowizualnych.2017/2018Nauczyciele

Wychowawcy

2.      Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
17.Szkoła ukazuje  uczniom różne rodzaje zagrożeń. 1.      Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat uzależnień i innych zagrożeń.2017/2018Nauczyciele

Wychowawcy

2.      Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć oraz konkursów o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej oraz uzależnieniu od komputera i Internetu.
3.      Zorganizowanie spotkań z Policjantem.
4.      Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami, np.: Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.12 – 16 II 2018 r.
18.Szkoła promuje zdrowy  tryb życia.1.      Realizowanie nowego „Programu dla szkół”.2017/2018Dyrektor
2.      Udział uczniów w:

a)  zajęciach tanecznych,

b) wycieczkach pieszych i rowerowych,

c)  wycieczkach autokarowych.

Dyrektor

Nauczyciele

3.      Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.
4.      Udział uczniów w wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2018! – edycja XI”.12 – 25 II 2018Nauczyciele
19.Uczniom zapewnione jest bezpieczeństwo.1.      Spotkania uczniów klasy I z policjantem i Koziołkiem „Spoko”.IX 2017Dyrektor

Dzielnicowy

2.      Pogadanki o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.I, VI 2018Dzielnicowy

 

3.      Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci.2017/2018Dzielnicowy

Urszula Gawron

4.      Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.X 2017Dyrektor
5.      Nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z harmonogramem.2017/2018 

Dyrektor

6.      Opieka nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych.
20.Respektowane są normy społeczne.1.      Uczniowie prezentują właściwe zachowania poprzez stosowanie zasad savoir – vivre’u.2017/2018Nauczyciele

Wychowawcy

2.      Szanujemy siebie nawzajem (uczeń – nauczyciel,  nauczyciel – uczeń)
21.Prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dziecka.1.      Nauczyciele uwzględniają w pracy z uczniem opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie.2017/2018Nauczyciele
2.      Uczeń klasy VII posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu znacznym  objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET – u w wymiarze 4 godz. tygodniowo.2017/2018Nauczyciele
3.      W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III w celu wyeliminowania wad wymowy.2017/2018Izabela Ostrowska
4.      Uczniowie klasy I biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania.Małgorzata Tarnik
5.      Uczniowie biorą udział w zajęciach koła szachowego.Elżbieta Dyksińska
22.W szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.1.      Szkoła gromadzi i prezentuje informacje na temat dalszych losów absolwentów.2017/2018Małgorzata Tarnik

Agnieszka Krawczyk

23.

 

Szkoła współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej.1.      Udzielanie pomocy  uczniom z rodzin niezamożnych poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej we Włoszczowie i Radkowie.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2.      Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia (elmexowanie, lakierowanie, badania lekarskie, szczepienia).
3.      Zorganizowanie próbnej ewakuacji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną we Włoszczowie.X 2017Dyrektor

Nauczyciele

4.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.2017/2018
5.      Pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Gminy we Włoszczowie na:

a)      wypoczynek dzieci w czasie ferii „Rusz głową – 2018! – edycja XI”,

b)      Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”

 I 2018

 

 

V 2018

 

 Elżbieta Dyksińska

Agnieszka Krawczyk

 

Izabela Ostrowska

 

6.      Prowadzenie szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.2017/2018Organ prowadzący

Dyrektor

Nauczyciele

7.      Organizowanie wyjazdów do Domu Kultury i na basen „NEMO” we Włoszczowie2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

24.Rodzice są partnerami szkoły.1.      Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, w celu przekazania im informacji o postępach dzieci w nauce.2017/2018Dyrektor

Nauczyciele

2.      Rodzice współtworzą dokumenty szkoły (np. koncepcję pracy).Rodzice

Dyrektor

Nauczyciele

3.      Uwzględnianie propozycji rodziców dotyczących pracy szkoły.
4.      Organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
5.      Prowadzenie gazetki pt. „Kącik dla rodziców”.Dyrektor

Nauczyciele

6.      Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia aerobiku dla dorosłych.Dyrektor
7.      Organizowanie rodzinnego wykonywania palm wielkanocnych.III 2018Elżbieta Dyksińska
8.      Organizowanie warsztatów plastycznych.XII 2017

III 2018

25.Szkoła prezentuje swój dorobek i promuje osiągnięcia w środowisku lokalnym.1.       Szkoła zamieszcza w lokalnej prasie i na ogólnodostępnych stronach internetowych informacje o wydarzeniach z życia szkoły i sukcesach uczniów.2017/2018Nauczyciele
2.       Prowadzona jest Kronika Szkoły dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej.Izabela Ostrowska
3.       Prowadzenie strony internetowej szkoły.Urszula Gawron

Nauczyciele

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2017 r.