Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Bebelnie na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 poz. 1700)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021.
 3. Plan nadzoru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2019 – 2024.
 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020.
 6. Propozycje działań rodziców/uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Cele do zrealizowania:

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się,
 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

Lp.Wymaganie Sposoby realizacji zadańTermin realizacjiOsoba odpowiedzialna
1.Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.1.  Zakup programów edukacyjnych.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
2.  Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
3. Wykorzystanie tablic interaktywnych, interaktywnych monitorów, tabletów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
2.W szkole są dobre warunki lokalowe.1.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z pracowni informatycznej, językowej, sali gimnastycznej, tablic interaktywnych i interaktywnego monitora dotykowego.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele

2. Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska sportowego.
3.  Uczniowie korzystają ze strefy relaksacyjnej.
3.Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.1.   Obserwacja zajęć przez dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
2.  Opracowanie:

 1. kalendarza imprez i uroczystości szkolnych (załącznik nr 1),
 2. terminarza spotkań z rodzicami (załącznik nr 2),
 3. terminarza zebrań rady pedagogicznej(załącznik nr 3).
IX 2020
4.

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

1. Monitorowanie nowej podstawy programowej.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
2. Nauczyciele na bieżąco śledzą oferty edukacyjne różnych wydawnictw i dokonują oceny ich zgodności z obowiązującą podstawą programową, oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.Nauczyciele
3.  Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów klas I – VIII.Dyrektor
4.  Zapoznanie uczniów i rodziców z wykazem podręczników na następny rok szkolny poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i na gazetce „Kącik dla rodziców”.VI 2021Dyrektor
Nauczyciele
5. Realizacja zagadnień z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.2020/2021Dyrektor
5.Analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty.1.   Uczniowie klasy VIII biorą udział w egzaminie ósmoklasisty.V 2021Elżbieta Dyksińska
2.  Przygotowanie raportów z Egzaminów Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.IX 2020Urszula Gawron
Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
3.  Wdrażanie wniosków z raportów z Egzaminu Ósmoklasisty.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
6.Uczniowie są aktywni.1.  Uczniowie działają w Samorządzie Uczniowskim.2020/2021

 

 

2020/2021

 

 

2020/2021

 

 

Beata Sobczyk
2.  Udział uczniów w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.Beata Sobczyk

Urszula Gawron

3. Uczniowie biorą udział w :
a) imprezach kulturalnych,
b) zawodach sportowych,
c) konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
d) konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
e) konkursach plastycznych,
f) projektach:

 • „Lepsza Szkoła”,
 • „KinoSzkoła”,
 • „Zbieraj z klasą”,
 • „Tradycyjny sad”.
 • „Wielka Liga Czytelników”,
 • „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”,
Dyrektor
Nauczyciele
Nauczyciele
Nauczyciele
NauczycieleNauczycieleUrszula Gawron
Wychowawcy
Agnieszka Krawyczk
Agnieszka Krawczyk
Elżbieta Dyksinska
Urszula Gawron
Urszula Gawron
4. Spotkanie z literaturą pn. „Wieczór z bajką” dla młodszych czytelników.XI 2020 r.
III 2021 r.
Elżbieta Dyksińska
Nauczyciele
5. Zorganizowanie uczniom wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2021! – edycja XIIIV”.15 – 19 II 2021 r.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele
6. Obchody IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Dnia Matematyki.2 X 2020
III 2021
Urszula Gawron
7. W szkole działają koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne uwzględniające oczekiwania uczniów i rodziców:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania,
b) zajęcia sportowe,
c) język angielski.
2020/2021 

Urszula Gawron,
Jolanta Jamróz,
Izabela Ostrowska,
Agnieszka Lesiak,
Małgorzata Tarnik Katarzyna Tarnik Agnieszka Krawczyk Beata Sobczyk

8. Uczniowie oglądają przedstawienia teatralne  oraz projekcje filmowe.2020/2021Nauczyciele
9. Uczniowie biorą udział w Maratonie czytelniczym.II 2021Elżbieta Dyksińska
10. Udział w V Europejskim Tygodniu Sportu.2020/2021Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
7.

Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

1.  Wspieranie dyslektyków i uczniów mających kłopoty z ortografią.2020/2021Wychowawcy
Izabela Ostrowska
2. Prowadzenie zajęć z logopedą.Izabela Ostrowska
3. Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych.Nauczyciele
4.  Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik
 5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-II.Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
6. Uczeń klasy VI posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęty jest pomocą nauczyciela.Jolanta Jamróz
7. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem kl. IV i VI.Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska
8. Monitorowanie podstawy programowej. Dyrektor
8.Organizowanie rad szkoleniowych w ramach WDN w celu wspomagania nauczycieli w organizowania i realizacji procesów edukacyjnych.1. Realizowane jest zewnętrzne szkolenie na temat:
a) „Zdalne nauczanie z wykorzystaniem oprogramowania OFFICE 365”,
b) „Wywiadówka inaczej, czyli jak sprawnie i twórczo zorganizować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami”.
 

IX/X 2020

 

IV 2021

Dyrektor
Teleaudyt Sp. z o. o.Akademia Nauki i Rozwoju „PIĘKNY UMYSŁ” w Kielcach
9.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, poszerzając swoją wiedzę i zapewniają uczniom ciekawe formy i metody pracy.1.      Nauczyciele biorą udział w różnych formach kształcenia (załącznik nr 4).2020/2021Według ofert
10.W szkole kształtuje się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie uczniów.1. Zorganizowanie obchodów XXIX Tygodnia Kultury Języka Polskiego.III 2021Izabela Ostrowska
2.    Przybliżanie uczniom sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju poprzez organizowanie uroczystości z okazji Święta Patrona, 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, wycieczek rowerowych.2020/2021Nauczyciele
3. Rozbudzanie umiłowania „Małej Ojczyzny” poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.2020/2021Nauczyciele
4. Uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.IX 2020Agnieszka Krawczyk
Wychowawcy
5. Uczniowie opiekują się grobami partyzantów i powstańców pochowanych na Cmentarzu Parafialnym.2020/2021Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
6. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez organizowanie jasełek, spotkania opłatkowego i Wieczoru Kolęd.XII 2020
I 2021
Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska Urszula Gawron
7.  Kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez ich udział w akademiach z okazji świąt patriotycznych (załącznik nr 1).XI 2020
V 2021
Nauczyciele
8. Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych pn. „Do Hymnu” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.26 X 2020Elżbieta Dyksińska
9. Uczniowie biorą udział w VIII Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”X 2020Izabela Ostrowska
10. Uczniowie reprezentują szkołę w uroczystościach patriotycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu.2020/2021Nauczyciele
11.Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzeby innych.1. Uczniowie biorą udział w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, np.:
a) „Spełniamy marzenia”,
b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
c) „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie cegiełek),
d) Góra Grosza,
e) „Wkręć się w pomaganie”.
2020/2021

 

XII 2020
I 2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

Ewa Frej

 

Izabela Ostrowska
Izabela Ostrowska
Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
Małgorzata Tarnik

12.Rodzice włączają się w organizację imprez szkolnych.1. Szkoła sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez organizację:
a) Jasełek,b) Wieczoru Kolęd,
c) Wieczoru z bajką,d) rodzinnego wykonania palm wielkanocnych,
e) Dnia Matki.
 

XII 2020

I 2021
XI 2020
III 2021
IV 2021

V 2021

 

Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska

Elżbieta Dyksińska

Małgorzata Tarnik

2. Rodzice uczestniczą w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych:
a) Mikołajki,
b) Zabawa Karnawałowa,
c) Dzień Matki,
d) Dzień Dziecka,
e) zakończenie roku szkolnego,
f) wycieczki.
 

XII 2020
II 2021
V 2021
VI 2021
VI 2021
2020/2021

Rada Rodziców
Dyrektor
Nauczyciele
13.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.1. Rodzice kontaktują się indywidualnie z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach swojego dziecka.2020/2021Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
2. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce.
3. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
4. Edukacja pedagogiczna rodziców.
5. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
14.

 

W szkole kształtowane są zachowania asertywne.1.  Nauczyciele przeprowadzają cykl lekcji wychowawczych i wychowania do życia w rodzinie poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji.2020/2021Wychowawcy
Ewa Frej
2. Uczniowie biorą udział w organizowaniu Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.XI 2020Wychowawcy
3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych i pogadanek na temat przemocy (w tym cyberprzemocy), agresji i dyskryminacji.2020/2021Wychowawcy
Dzielnicowy
15.W szkole dba się o podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.1. Przeprowadzenie na zajęciach edukacyjnych pogadanek na temat „zaśmiecania” języka wulgaryzmami.2020/2021Nauczyciele

Wychowawcy

2. Adnotacje o zachowaniu uczniów są wpisywane do klasowych zeszytów i dziennika elektronicznego.
16.Szkoła uczy świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.1. Prowadzanie zajęć komputerowych, lekcji bibliotecznych oraz godziny do dyspozycji wychowawcy na temat korzystania ze środków audiowizualnych.2020/2021Nauczyciele
Wychowawcy
Urszula Gawron
2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
17.


Szkoła ukazuje  uczniom różne rodzaje zagrożeń.


1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat uzależnień i innych zagrożeń.2020/2021


Nauczyciele
Wychowawcy
2. Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć oraz konkursów o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej oraz uzależnieniu od komputera i Internetu.Nauczyciele
Urszula Gawron
3. Zorganizowanie spotkań z Policjantem.Dyrektor
Urszula Gawron
4. Udział w akcjach / projektach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska („Sprzątanie świata”, „Zbieraj z klasą”, VI Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”, Dzień Krajobrazu).Agnieszka Krawczyk Wychowawcy
5. Prowadzenie zajęć z wychowawcą na temat zagrożenia COVID-19.Wychowawcy
 6. Prowadzenie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa. Agnieszka Krawczyk
18.

Szkoła promuje zdrowy  tryb życia.

1. Realizowanie nowego „Programu dla szkół”.2020/2021Dyrektor
2. Uczniowie korzystają z udostępnionych na korytarzach:
a) stołu do gry w tenisa stołowego,
b) piłkarzyków.
Nauczyciele
3. Udział uczniów w:
a) wycieczkach pieszych i rowerowych,
b) wycieczkach autokarowych,
c) akcji „Trzymaj formę”.
Dyrektor
Nauczyciele
Jolanta Jamróz
4. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.
5. Udział uczniów w wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2020! – edycja XIII”.15 – 19 II 2021Nauczyciele
6. Stosowanie „Procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.”.2020/2021Dyrektor
19.Uczniom zapewnione jest bezpieczeństwo.1.  Spotkania uczniów klasy I z policjantem i Koziołkiem „Spoko”.IX 2020Dyrektor
Dzielnicowy
2. Pogadanki o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.I, VI 2021Dzielnicowy
Nauczyciele
3. Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci.2020/2021Dzielnicowy
Urszula Gawron
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.28 IX 2020Dyrektor
Straż Pożarna
5. Nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z harmonogramem.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
6.  Opieka nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych.
20.Respektowane są normy społeczne.1. Uczniowie prezentują właściwe zachowania poprzez stosowanie zasad savoir – vivre’u.2020/2021Nauczyciele
Wychowawcy
2. Szanujemy siebie nawzajem (uczeń – nauczyciel,  nauczyciel – uczeń)
21.Prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dziecka.1. Nauczyciele uwzględniają w pracy z uczniem opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.2020/2021Nauczyciele
Wychowawcy
2. Uczniowie klasy IV i VI posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęci sąpomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET – u w wymiarze 2 godz. tygodniowo.Nauczyciele
Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska
3. W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III w celu wyeliminowania wad wymowy.Izabela Ostrowska
4. W klasie VI zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela.Jolanta Jamróz
5. Uczniowie klas: I-III i V-VIII biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania.Urszula Gawron
Jolanta Jamróz
Izabela Ostrowska
Agnieszka Lesiak Katarzyna Tarnik Małgorzata Tarnik
22.W szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.1. Szkoła gromadzi i prezentuje informacje na temat dalszych losów absolwentów.2020/2021Małgorzata Tarnik

Agnieszka Krawczyk

23.

 

 

 

Szkoła współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej.


1.      Udzielanie pomocy  uczniom z rodzin niezamożnych poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej we Włoszczowie i Radkowie.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
2.      Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia (elmexowanie, lakierowanie, badania lekarskie, szczepienia).
3.      Zorganizowanie próbnej ewakuacji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną we Włoszczowie.28 IX 2020Dyrektor
Nauczyciele
Straż Pożarna
4.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
5. Pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Gminy we Włoszczowie na:
a) wypoczynek dzieci w czasie ferii „Rusz głową – 2021! – edycja XIV”,
b) Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”
II 2021

 

V 2021

Agnieszka Krawczyk

Izabela Ostrowska

6. Prowadzenie szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.2020/2021


Organ prowadzący
Dyrektor
Nauczyciele
7. Organizowanie wyjazdów do Domu Kultury i na basen „NEMO” we WłoszczowieDyrektor
Nauczyciele
8. Współpraca z PSB Mrówka we Włoszczowie w zakresie pozyskiwania elektroodpadów (ZSEiE) i baterii.Agnieszka Krawczyk Urszula Gawron
9. Współpraca z Nadleśnictwem Włoszczowa.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
24.Rodzice są partnerami szkoły.1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, w celu przekazania im informacji o postępach dzieci w nauce.2020/2021Dyrektor
Nauczyciele
2. Rodzice współtworzą dokumenty szkoły (np. plan pracy, program wychowawczo – profilaktyczny).Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
3. Uwzględnianie propozycji rodziców dotyczących pracy szkoły.
4. Organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
5. Prowadzenie gazetki pt. „Kącik dla rodziców”.Dyrektor
Nauczyciele
6. Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia aerobiku dla dorosłych.Dyrektor
7. Organizowanie rodzinnego wykonywania palm wielkanocnych.IV 2021Elżbieta Dyksińska
8. Organizowanie warsztatów plastycznych, kulinarnych.XII 2020

IV 2021

25.Szkoła prezentuje swój dorobek i promuje osiągnięcia w środowisku lokalnym.1. Szkoła zamieszcza w lokalnej prasie i na ogólnodostępnych stronach internetowych informacje o wydarzeniach z życia szkoły i sukcesach uczniów.2020/2021Nauczyciele
2. Prowadzona jest Kronika Szkoły dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej.Izabela Ostrowska
3. Prowadzona jest strona internetowa szkoły.Urszula Gawron Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11 września 2020 r.