Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Bebelnie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 poz. 1700)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022.
 3. Plan nadzoru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2019 – 2024.
 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.
 6. Propozycje działań rodziców/uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Cele do zrealizowania:

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie, w szczególności profilaktyka Covid – 19,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się,
 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Lp.Wymaganie Sposoby realizacji zadańTermin
realizacji
Osoba
odpowiedzialna
1.Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.1. Zakup programów edukacyjnych.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
2. Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
3. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej (audiobooki).
2.W szkole są dobre warunki lokalowe.1. Korzystanie  z pracowni informatycznej, językowej, sali gimnastycznej przez uczniów i nauczycieli.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
2. Dostosowanie ławek do wzrostu uczniów.
3. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowego.
4. Korzystanie ze strefy relaksacyjnej.
5. Przygotowanie szkoły na działalność w reżimie sanitarnym z racji pandemii koronawirusa.
3.Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.1. Obserwacja zajęć przez dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
2. Opracowanie:
a) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych(załącznik nr 1),
b) terminarza spotkań z rodzicami (załącznik nr 2),
c) terminarza zebrań rady pedagogicznej(załącznik nr 3).
IX 2021
3. Zapoznanie uczniów i rodziców z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
4.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.1. Śledzenie oferty edukacyjnej różnych wydawnictw przez nauczycieli i dokonywanie oceny ich zgodności z obowiązującą podstawą programową, oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022

 

Nauczyciele
Dyrektor

2. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów klas I – VIII.
3. Wykorzystanie tablic interaktywnych, interaktywnych monitorów, tabletów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych w realizacji podstawy programowej.
4. Wykorzystanie oprogramowania OFFICE 365 do pracy w szkole.
5. Zapoznanie uczniów i rodziców z wykazem podręczników na następny rok szkolny poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i na gazetce „Kącik dla rodziców”.VI 2022Dyrektor
Nauczyciele
6. Realizacja zagadnień z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.2021/2022Dyrektor
Ewa Frej
Nauczyciele
5.Analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty.1. Uczniowie klasy VIII biorą udział w próbnych egzaminach ósmoklasisty.2021/2022Dyrektor
Ewa Frej
Izabela Ostrowska
Urszula Ludynia
Beata Sobczyk
2. Przygotowanie raportów z Egzaminów Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.IX 2021Urszula Ludynia
Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
3. Wdrażanie wniosków z raportów z Egzaminu Ósmoklasisty.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
6.Uczniowie są aktywni.1. Działalność uczniów w Samorządzie Uczniowskim.2021/2022Urszula Ludynia
2. Prowadzenie przez uczniów gazetki Samorządu – ISKIERKA.Urszula Ludynia
3.     Udział uczniów w :
a)    imprezach kulturalnych,
b)   zawodach sportowych,
c)    konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
d)   konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
e)    konkursach plastycznych,
f)     przedsięwzięciach ekologicznych,
g)    programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka,
h)    projektach:

 • „Lepsza Szkoła”,
 • „KinoSzkoła”,
 • „Zbieraj z klasą”,
 • „Wielka Liga Czytelników”.
2021/2022Dyrektor
NauczycieleAgnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
Katarzyna Tarnik
Urszula Ludynia
Wychowawcy
Agnieszka Krawczyk,
Elżbieta Dyksińska
4. Spotkanie z literaturą pn. „Wieczór z bajką” dla młodszych czytelników.X 2021 r.Elżbieta Dyksińska
Nauczyciele
5. Zorganizowanie uczniom wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2022! – edycja XIV”.17–21 I 2022 r.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele
6. Obchody XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Dnia Matematyki.X 2021
III 2022
Urszula Ludynia
7.  W szkole działają koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne uwzględniające oczekiwania uczniów i rodziców:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania, 

b) zajęcia sportowe,

 

c) język angielski.

2021/2022 

Elżbieta Dyksińska
Izabela Ostrowska,
Agnieszka Lesiak,
Małgorzata Tarnik,
Katarzyna Tarnik

Jerzy Suliga,
Agnieszka Krawczyk,
Małgorzata Tarnik

Beata Sobczyk

8. Oglądanie przedstawień teatralnych oraz projekcji filmowych.2021/2022Nauczyciele
9.  Udział uczniów w Maratonie Czytelniczym. 2021/2022Elżbieta Dyksińska
10. Udział w „Lekcji o Funduszach Europejskich VI” – klasy VII i VIII.20-24 IV 2021Agnieszka Krawczyk
11. Udział Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.20-24 IX 2021Agnieszka Krawczyk
12. Udział w #BieguFairPlay.7-9 IX 2021Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
7.Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.1. Wspieranie dyslektyków i uczniów mających kłopoty z ortografią – zajęcia dodatkowe dla dyskektyków.2021/2022Wychowawcy
Izabela Ostrowska
2. Prowadzenie zajęć z logopedą.Izabela Ostrowska
3. Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych.Nauczyciele
4.  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik
5.  Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-II.Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
6. Uczniowie klasy V i VII posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęci są pomocą nauczyciela wspomagającego.Jolanta Jamróz
Katarzyna Tarnik
7. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem kl. II, V i VII.Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska
8. Monitorowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Dyrektor
Wychowawcy
Zespoły
9. Udział zajęciach wspomagających dla uczniów dla klas V-VIII z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, geografia, fizyka.Urszula Ludynia
Izabela Ostrowska
Agnieszka Krawczyk
Beata Sobczyk

10. Udział w zajęciach sportowych „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”.

Dyrektor
Małgorzata Tarnik
Agnieszka Krawczyk
8.Organizowanie rad szkoleniowych w ramach WDN w celu wspomagania nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.Realizowane jest zewnętrzne szkolenie na temat:
a) „Wywiadówka inaczej, czyli jak sprawnie i twórczo zorganizować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami”.
b) Techniki aktywnego nauczania – symulacje oraz gry symulacyjne.
 

25–29 X 2021

21–25 III 2022

 

Akademia Nauki
i Rozwoju „PIĘKNY UMYSŁ” w Kielcach
9.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, poszerzając swoją wiedzę i zapewniają uczniom ciekawe formy i metody pracy.1.Udział nauczycieli w różnych formach kształcenia (załącznik nr 4).2021/2022Według ofert
10.W szkole kształtuje się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie uczniów.1. Zorganizowanie obchodów XXX Tygodnia Kultury Języka Polskiego.III 2022Izabela Ostrowska
2. Przybliżanie uczniom sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju poprzez organizowanie uroczystości z okazji Święta Patrona, wycieczek rowerowych.2021/2022Nauczyciele
3. Rozbudzanie umiłowania „Małej Ojczyzny” poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.2021/2022Nauczyciele
4. Udział uczniów  w akcji „Sprzątanie Świata”.IX 2021Agnieszka Krawczyk
Wychowawcy
5. Opieka nad grobami partyzantów i powstańców pochowanych na Cmentarzu Parafialnym.2021/2022Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
6. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez organizowanie jasełek, spotkania opłatkowego i Wieczoru Kolęd.XII 2021
I 2022
Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Urszula Ludynia
7. Kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez ich udział w akademiach z okazji świąt patriotycznych (załącznik nr 1).XI 2020
V 2021
Nauczyciele
8. Udział uczniów w IX Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”X 2021Izabela Ostrowska
9. Reprezentowanie szkoły  przez poczet sztandarowy podczas  uroczystości patriotycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu przez2021/2022Nauczyciele
11.Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzeby innych.1. Udział uczniów w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, np.:
a) „Spełniamy marzenia”,
b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
c) „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie cegiełek),
d) Góra Grosza,
e) „Wkręć się w pomaganie”.
2021/2022

XII 2021
I 2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022

Ewa Frej

Izabela Ostrowska
Izabela Ostrowska
Ewa Frej
Wychowawcy
Małgorzata Tarnik

12.Rodzice włączają się w organizację imprez szkolnych.1. Szkoła sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez organizację:
a) Jasełek,
b) Wieczoru Kolęd,
c) Wieczoru z bajką,d) rodzinnego wykonania palm wielkanocnych,
e
) Dnia Matki.
 


XII 2021
I 2022
X 2021
III 2020
IV 2021
V 2021

 


Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska
Agnieszka Lesiak

2. Rodzice uczestniczą w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych:
a) Mikołajki,
b) Zabawa Karnawałowa,
c) Dzień Matki,
d) Dzień Dziecka,
e) zakończenie roku szkolnego,
f) wycieczki.
 

XII 2021
I 2022
V 2022
VI 2022
VI 2022
2021/2022

Dyrektor
Rada Rodziców
Nauczyciele
13.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.1. Rodzice kontaktują się indywidualnie z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach swojego dziecka.2021/2022Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
2. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce.
3. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
4. Edukacja pedagogiczna rodziców.
5. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
14.

 

W szkole kształtowane są zachowania asertywne.1. Nauczyciele przeprowadzają cykl zajęć z wychowawcą i wychowania do życia w rodzinie poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji.2021/2022Wychowawcy
Ewa Frej
2. Udział uczniów w organizowaniu Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.XI 2021Wychowawcy
3. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą i pogadanek na temat przemocy (w tym cyberprzemocy), agresji i dyskryminacji.2021/2022Wychowawcy
Dzielnicowy
15.W szkole dba się o podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.1. Przeprowadzenie na zajęciach edukacyjnych pogadanek na temat „zaśmiecania” języka wulgaryzmami.2021/2022Nauczyciele
Wychowawcy
2. Wpisywanie adnotacji o zachowaniu uczniów do dziennika elektronicznego.
16.Szkoła uczy świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.1. Prowadzanie zajęć komputerowych, lekcji bibliotecznych oraz zajęć z wychowawcą na temat korzystania ze środków audiowizualnych.2021/2022Nauczyciele
Wychowawcy
Elżbieta DyksińskaUrszula Ludynia
2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
17.Szkoła ukazuje  uczniom różne rodzaje zagrożeń. 1. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat uzależnień i innych zagrożeń.2021/2022Wychowawcy
2. Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć oraz konkursów o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej oraz uzależnieniu od komputera i Internetu.Elżbieta Dyksińska
Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
3. Zorganizowanie spotkań z Policjantem.Dyrektor
Urszula Ludynia
4. Udział w akcjach/ projektach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska („Sprzątanie świata”, „Zbieraj z klasą”, Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, Dzień Krajobrazu)Agnieszka Krawczyk

 

5. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat zagrożenia COVID-19 ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczepienia.Wychowawcy
6. Prowadzenie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.Agnieszka Krawczyk
7. Zorganizowanie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.Dyrektor
Policja
18.Szkoła promuje zdrowy  tryb życia.1. Realizowanie „Programu dla szkół”.2021/2022Dyrektor
2. Korzystanie przez uczniów z udostępnionych na korytarzach:
a)   stołu do gry w tenisa stołowego,
b)  piłkarzyków,
c)   kącik relaksacyjny.
Nauczyciele
3. Udział uczniów w:
a) wycieczkach pieszych i rowerowych,
b) wycieczkach autokarowych,
c) akcji „Trzymaj formę”.
Dyrektor
Nauczyciele
Jolanta Jamróz
4. Współpraca z POZ MEDICAL.Dyrektor
5. Udział uczniów w wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2022! – edycja XIV”.17 – 21 I 2022Nauczyciele
6. Stosowanie „Procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2021 r.”.2021/2022Dyrektor
19.Uczniom zapewnione jest bezpieczeństwo.1. Spotkania uczniów klasy I z policjantem i Koziołkiem „Spoko”.IX 2021Dyrektor
Dzielnicowy
2. Pogadanki o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.I, VI 2022Dzielnicowy
Nauczyciele
3. Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci.2021/2022Dzielnicowy
Urszula Ludynia
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.X 2021Dyrektor
Straż Pożarna
5. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych oraz  opieki podczas przywozu i odwozu uczniów zgodnie z harmonogramem.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
6. Opieka nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych.
20.Respektowane są normy społeczne.1. Uczniowie prezentują właściwe zachowania poprzez stosowanie zasad savoir – vivre’u.2021/2022Nauczyciele
Wychowawcy
2. Szanowanie siebie nawzajem (uczeń – nauczyciel,  nauczyciel – uczeń)
21.Prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dziecka.1. Nauczyciele uwzględniają w pracy z uczniem opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.2021/2022Wychowawcy
Nauczyciele
2. Uczniowie klasy II, V i VII posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET.Nauczyciele
Katarzyna Tarnik
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
3. Prowadzenie  zajęć logopedycznych dla uczniów klas I – II w celu wyeliminowania wad wymowy.Izabela Ostrowska
4. W klasie V i VII zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela.Joanna Jamróz
Katarzyna Tarnik
5. Udział uczniów klas: I-III i VI-VIII  w zajęciach rozwijających zainteresowania.Elżbieta Dyksińska
Izabela Ostrowska
Agnieszka Lesiak
Katarzyna Tarnik
Małgorzata Tarnik
22.W szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.1. Gromadzenie i prezentowanie informacji na temat dalszych losów absolwentów.2021/2022Małgorzata Tarnik
Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
23.
 
Szkoła współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej.1. Udzielanie pomocy  uczniom z rodzin niezamożnych poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej we Włoszczowie i Radkowie.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
Straż Pożarna
2. Współpraca z POZ MEDICAL (elmexowanie, lakierowanie, badania lekarskie, szczepienia).
3. Zorganizowanie próbnej ewakuacji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną we Włoszczowie.2021/2022
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
5. Pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Gminy we Włoszczowienp.: na wypoczynek dzieci w czasie ferii „Rusz głową – 2022! – edycja XIV”.I 2022Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
6. Prowadzenie szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.2021/2022Organ prowadzący
Dyrektor
Nauczyciele
7. Organizowanie wyjazdów do Domu Kultury i na basen „NEMO” we Włoszczowie.Dyrektor
Nauczyciele
8. Współpraca z PSB Mrówka we Włoszczowie w zakresie pozyskiwania elektroodpadów (ZSEiE) i baterii.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
9. Współpraca z Nadleśnictwem Włoszczowa i Koniecpol.Dyrektor
Elżbieta Dyksińska
Agnieszka Krawczyk
24.Rodzice są partnerami szkoły.1. Organizacja spotkań z rodzicami w celu przekazania im informacji o postępach dzieci w nauce.2021/2022Dyrektor
Nauczyciele
2. Współtworzenie i opiniowanie dokumenty szkoły przez rodziców (np. plan pracy, program wychowawczo – profilaktyczny).Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
3. Uwzględnianie propozycji rodziców dotyczących pracy szkoły.
4. Organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
5. Prowadzenie gazetki pt. „Kącik dla rodziców”.Dyrektor
Nauczyciele
6. Organizowanie rodzinnego wykonywania palm wielkanocnych.IV 2022Elżbieta Dyksińska
25.Szkoła prezentuje swój dorobek i promuje osiągnięcia w środowisku lokalnym.1. Zamieszczanie w lokalnej prasie i na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji o wydarzeniach z życia szkoły i sukcesach uczniów.2021/2022Nauczyciele
2. Prowadzenie gazetki szkolnej prezentującej osiągnięcia uczniów.
3. Prowadzenie Kroniki Szkoły dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej.Izabela Ostrowska
4. Prowadzenie Galerii szkolnej.Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
5. Prowadzenie strony internetowej  szkoły.Urszula Ludynia
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2021 r.