Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie – Nr RPSW.08.03.03 – 26 – 0016/17

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny

Oś priorytetowa VIII „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”

Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”

Poddziałanie 8.3.3. „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”

Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 150 412,50 PLN

Dofinansowanie: 131 472,50 PLN, w tym:

 • płatność ze środków europejskich: 127 850,63 PLN,
 • dotacja celowa z budżetu krajowego: 3 621,87 PLN

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 13(K) nauczycieli i 45 (18DZ, 27CH) uczniów klas IV – VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 17 (3DZ, 14CH) ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz 1 ucz(CH) z niepełnosprawnością, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

Cele osiągnięte zostaną poprzez:

 1. organizację szkoleń doskonalących dla nauczycieli,
 2. organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów,
 3. doposażenie szkoły, w okresie VIII 2018 – VI 2019.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-podręczników (oprac. ze środków EFS, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego (podniesienia kompetencji kluczowych uczniów:

 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 45 (18 DZ., 27 CH.),
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 13 (K).

REKRUTACJA

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Formularz rekrutacyjny, deklaracja i oświadczenia dla uczniów.
 3. Formularz rekrutacyjny, deklaracja i oświadczenia dla nauczycieli.

ZAPYTANIE OFERTOWE + załączniki

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz oferty.
 3. Umowa – projekt.
 4. Oświadczenie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT