Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bebelno

PRACE BUDOWLANE

 

PROTOKÓŁ

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

UMOWA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE

„Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bebelno”

 

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2018r.

Nazwa Zamawiającego:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

Miejsce i sposób składania ofert

1.      Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie (sekretariat), Bebelno -Wieś 85, 29-100 Włoszczowa.
2.      Termin składania ofert upływa dnia  25 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00.
3.      Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4.      Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Ostrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 39 46 118, tel. 600 920 703.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.      Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 30×44 na działce o nr ewidencyjnym  nr 549 położonej na terenie szkoły podstawowej w m. Bebelno, w celu uzyskania odpowiednich walorów dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną. Zamówienie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej –poliuretanowej, dającej możliwość gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny, z odpowiednim spadkiem oraz wyposażeniem sportowym tj. zestawem do piłki ręcznej, wielofunkcyjnym zestawem do siatkówki, zestawem do koszykówki, budowę piłkochwytów,  trybun, chodników i dojść.
2.      Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” – działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: włoszczowski, Miejscowość: Bebelno-Wieś.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego na terenie wiejskim Gminy Włoszczowa poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i dydaktycznej. Przełoży się to bezpośrednio na wzmocnienie sprawności fizycznej uczniów.

 

Przedmiot zamówienia

1.        Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 30×44 na działce o nr ewidencyjnym  nr 549 położonej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bebelno w celu uzyskania odpowiednich walorów dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną. Zamówienie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej –poliuretanowej, dającej możliwość gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny, z odpowiednim spadkiem oraz wyposażeniem sportowym tj. zestawem do piłki ręcznej, wielofunkcyjnym zestawem  do siatkówki, zestawem do koszykówki, budowę piłkochwytów, trybun, chodników i dojść.

2.        Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Warunków Zamówienia.

3.        Zaleca się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikował dla swoich potrzeb inwentaryzację stanu istniejącego placu budowy.

4.        Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną, wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.

5.        Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową,  nie podlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

6.        Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. […]

 

Kod CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

 

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Do 15 października 2018 roku.

2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dokonanie końcowego odbioru inwestycji.

 

Załączniki

–        zapytanie ofertowe

–        formularz ofertowy

–        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

–        oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

–        wykaz robót budowlanych

–        wykaz osób

–        oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

–        projekt umowy

–        projekt  budowlano-wykonawczy  (opinia + a1+a2+a3+opis techniczny+pzt)

–        przedmiar robót

–        SSTWiRB

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, o powierzchni co najmniej 800 m2;,

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), tj.:

1. Kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, oraz posiadającym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie przynajmniej jednego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w okresie ostatnich pięciu lat.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 400 000,00 zł;

 

Warunki zmiany umowy

1.      Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.      Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

1)        zmiany terminu wykonania zamówienia,

2)        zmiany ilości robót budowlanych,

3)        zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

4)        zmiana w zakresie podwykonawstwa,

5)        zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,

6)        zmian sposobu wykonania zamówienia,

7)        zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,

8)        zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

9)        zmiany kierownika budowy.

3.      Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów o których mowa w Umowie w przypadku:

1)        przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2)        działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3)        wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4)        wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót,

5)        działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

6)        wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7)        wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

8)        odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

9)        niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

10)   niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

4.      W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .

5.      W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

6.      Zmiana terminów realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.

7.      Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

1)        wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2)        zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:

a)       pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

b)       pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3)        konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

4)        odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5)        odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,

6)        konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

7)        wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

8)        zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie odpowiadające wskazanemu w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert.

8.      Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 – 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji  i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

9.     Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

10.  Nie stanowią istotnej zmiany umowy,

1)        zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

2)        zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony,

3)        zmiany danych rejestrowych,

4)        zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy,

5)        zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

11.  Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:

1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1.2. wykazu wykonanych Robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że Roboty Budowlane zostały wykonane należycie,

1.3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

1.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Oświadczenia o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

3. Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

cena                                                              waga: 80%

termin rękojmi                                                      waga: 16%

doświadczenie personelu kluczowego                       waga: 4%

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:

–   za najkorzystniejszą cenę                                                 80 pkt

–   za najdłuższy termin rękojmi                                           16 pkt

–   za największe doświadczenie personelu kluczowego  4 pkt

 

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

 

Kryterium – cena

cena oferowana minimalna brutto

cena =   ————————————————–    x 80 pkt

cena badanej kolejno oferty – brutto

 

Kryterium – termin rękojmi

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej rękojmi. Oferty będą oceniane wg następujących zasad:

 

Rękojmia minimalna tj. 36m-cy   –   0 pkt.

Wydłużenie rękojmi o 12 m- cy  –    8 pkt.

Wydłużenie rękojmi o 24 m-ce   – 16 pkt.

Oferty z rękojmią krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia rękojmi, Zamawiający przyjmie rękojmię minimalną. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu rękojmi spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana rękojmia oferowana).

 

Kryterium jakości personelu Wykonawcy – doświadczenie personelu kluczowego

W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę jako kierownika budowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wymieniona osoba prowadziła nadzór nad inwestycjami polegającymi na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej otrzyma:

– za jedną budowę o parametrach wyżej opisanych                              –    0 punktów;

– za dwie lub więcej budów o parametrach wyżej opisanych               –    4 punkty;

Razem Kierownik budowy – maksymalnie 4 pkt.

 

Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla Kierownika budowy w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium.

Oferty , w których nie zostanie wskazane doświadczenie , o którym mowa powyżej zostaną odrzucone.

Dane kierownika budowy zawarte w tabeli w ofercie dotyczące niniejszego kryterium, nie podlegają uzupełnieniu.

3. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 

Wykluczenia.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp .

2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI  W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą  Bebelno –Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

Adres: Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa, świętokrzyskie,  włoszczowski

Numer telefonu 41 39 46 118

NIP 6090070727     Regon 260461662

 

Tytuł projektu/numer projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole podstawowej w Bebelnie\Numer projektu

RPSW.07.04.00-26-0035/16

 

Unieważnienie projektu

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.