Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych” w ramach projektu BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEBELNIE

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2018r.

Nazwa Zamawiającego:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie (sekretariat), Bebelno -Wieś 85, 29-100 Włoszczowa.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia2018 roku o godz. 15:00.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Ostrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 41 39 46 118, tel. 600 920 703.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia opracowanie, wykonaniedwóch jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych wraz z dostarczeniem.
 2. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne”– działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: włoszczowski, Miejscowość: Bebelno-Wieś.

 Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest promocja projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie”

 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Na tablicach należy umieścić następujące informacje:
 1. Tytuł projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie”
 2. Cel projektu: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego na terenie wiejskim Gminy Włoszczowa poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i dydaktycznej.
 3. Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.
 4. Zestaw logo – znaki FE, UE i RP oraz herb województwa świętokrzyskiego
 5. Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl.
  • Jednostronne tablice informacyjne/pamiątkowe powinny spełniać niżej wymienione parametry techniczne:
 6. Wymiary tablic: 80 x 120 cm.
 7. Tablice wykonane na blasze stalowej ocynkowanej.
 8. Napisy wykonane czytelnie i trwale odporne na działanie warunków atmosferycznych.
 9. Tablice w kolorze białym.
 10. Mocowanie tablic do budynku.

Tablice muszą zostać wykonane zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym pod adresem internetowym:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu

Wykonawca przedłoży projekt tablicy informacyjnej/pamiątkowej do akceptacji.

Kod CPV

31523200-0

Nazwa kodu CPV

Trwałe znaki informacyjne

 Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od podpisania umowy

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach:
  • gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
  • zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.
 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
  • zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
  • strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
  • wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
 • oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 • oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 • Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego.
 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej zamieszczonego kryterium:
 • Cena brutto wskazana w ofercie – waga: 100%,
 1. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiątych części punktów.
 2. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium – cena

cena oferowana minimalna brutto

cena =   ————————————————–    x 100 pkt

cena badanej kolejno oferty – brutto

 Wykluczenia.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp .
 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 Zamawiający (beneficjent)

 Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI  W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno –Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

Adres/;Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa, świętokrzyskie,  włoszczowski

Numer telefonu: 41 39 46 118;

NIP 6090070727 Regon 260461662

Tytuł projektu/numer projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole podstawowej w Bebelnie\Numer projektu

RPSW.07.04.00-26-0035/16

Unieważnienie projektu

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.