Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/virt1050/domains/zpobebelno.edu.pl/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Bebelnie na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 poz. 1700)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023.
 3. Plan nadzoru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2019 – 2024.
 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022.

Cele do zrealizowania:

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie, w szczególności profilaktyka Covid – 19,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się,
 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

Lp.Wymaganie Sposoby realizacji zadańTermin
realizacji
Osoba
odpowiedzialna
1.Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.1. Zakup programów edukacyjnych.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
2. Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
3. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.
2.W szkole są dobre warunki lokalowe.1. Korzystanie  z pracowni informatycznej, językowej, sali gimnastycznej przez uczniów i nauczycieli.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
2. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów.
3. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowego.
4. Korzystanie ze strefy relaksacyjnej.
5. Przygotowanie szkoły na działalność w reżimie sanitarnym w związku z zagrożeniem epidemicznym.
3.Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.1. Obserwacja zajęć przez dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
2. Opracowanie:
a) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych(załącznik nr 1),
b) terminarza spotkań z rodzicami (załącznik nr 2),
c) terminarza zebrań rady pedagogicznej(załącznik nr 3).
IX 2022
3. Zapoznanie uczniów i rodziców z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
4.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.1. Śledzenie oferty edukacyjnej różnych wydawnictw przez nauczycieli i dokonywanie oceny ich zgodności z obowiązującą podstawą programową, oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.2022/2023 

Nauczyciele
Dyrektor

2. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów klas I – VIII.
3. Wykorzystanie tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych , tabletów i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych w realizacji podstawy programowej.
4. Wykorzystanie oprogramowania OFFICE 365 do pracy w szkole.
5. Zapoznanie uczniów i rodziców z wykazem podręczników na następny rok szkolny poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i na gazetce „Kącik dla rodziców”.VI 2023Dyrektor
Nauczyciele
6. Realizacja zagadnień z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
5.Analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty.1. Udział uczniów klasy VIII w egzaminie ósmoklasisty.2022/2023Dyrektor
Beata Sobczyk
2. Przygotowanie raportów z Egzaminów Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.X 2022Urszula Ludynia
Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
3. Wdrażanie wniosków z raportów z Egzaminu Ósmoklasisty.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
6.Uczniowie są aktywni.1. Działalność uczniów w Samorządzie Uczniowskim.2022/2023Izabela Ostrowska
2. Prowadzenie przez uczniów gazetki Samorządu – ISKIERKA.Izabela Ostrowska
3.     Udział uczniów w:
a)    imprezach kulturalnych,
b)   zawodach sportowych,
c)    konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
d)   konkursach przedmiotowych,
e)    konkursach plastycznych,
f)     przedsięwzięciach ekologicznych,
g)    programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka,
h)    projektach:

 • „Lepsza Szkoła”,
 • Pomysł na sport mamy – „Organizujemy, Sędziujemy i Gramy”,
 • „Gimnastyka Korekcyjna z elementami piłki nożnej”,
 • „Zbieraj z klasą”,
 • Laboratoria Przyszłości.
2022/2023
Dyrektor
Nauczyciele
Wychowawcy
4. Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.IX 2022Izabela Ostrowska
5. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.29 IX 2022Izabela Ostrowska
6. Spotkanie z literaturą pn. „Wieczór z bajką” dla młodszych czytelników.X 2022 r.Elżbieta Dyksińska
Nauczyciele
7. Zorganizowanie uczniom wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2023! – edycja XV”.30 I – 3 II 2023 r.Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele
8. Obchody XII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,  Dnia Matematyki I Dnia Liczby Pi.X 2022
III 2023
Urszula Ludynia
9. Działalność kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych uwzględniających oczekiwania uczniów i rodziców:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania, 

b) koło szachowe,

c) zajęcia sportowe,

d) język angielski

e) koło informatyczne „LP”.

2022/2023
Urszula Ludynia,
Agnieszka Lesiak,
Małgorzata Tarnik,
Katarzyna Tarnik

Elżbieta Dyksińska
Jerzy Suliga,
Agnieszka Krawczyk,

Beata Sobczyk

Urszula Ludynia 
10. Oglądanie przedstawień teatralnych oraz projekcji filmowych.2022/2023Nauczyciele
11. Udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD.2022/2023Elżbieta Dyksińska
12.  Udział uczniów w Maratonie Czytelniczym dla klas IV – VIII.II/III 2023Elżbieta Dyksińska
13. Udział Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.20-24 IX 2022Agnieszka Krawczyk
14. Udział w #BieguFairPlay.7 – 9 IX 2022
Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
15. Zorganizowanie „Kina w szkole dla klas I – III”XI 2022Agnieszka Lesiak
7.Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.1. Wspieranie dyslektyków i uczniów mających kłopoty z ortografią.2022/2023Wychowawcy
Izabela Ostrowska
2. Prowadzenie zajęć z logopedą.Izabela Ostrowska
3. Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych.Nauczyciele
4.  Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III.
Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
Katarzyna Tarnik
5. Objęcie uczniów klas III, VI i VIII posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pomocą nauczyciela współorganizującego kształcenie.Jolanta Jamróz
Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska
6. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem kl. III, VI i VIII.Katarzyna Tarnik
Elżbieta Dyksińska

7. Monitorowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dyrektor
Wychowawcy
Zespoły
8.Organizowanie rad szkoleniowych w ramach WDN w celu wspomagania nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.Realizowane jest zewnętrzne szkolenie na temat:
a) „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.
b) „Skuteczna komunikacja z rodzicami.
 

XI 2022/III 2023

 

Akademia Nauki
i Rozwoju „PIĘKNY UMYSŁ” w Kielcach
9.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, poszerzając swoją wiedzę i zapewniają uczniom ciekawe formy i metody pracy.1.Udział nauczycieli w różnych formach kształcenia (załącznik nr 4).2022/2023Według ofert
10.W szkole kształtuje się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie uczniów.1. Udział w Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza .IX 2022Izabela Ostrowska
2. Udział w Dniu Języka Ojczystego.21 II 2023Izabela Ostrowska
3. Przybliżanie uczniom sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju poprzez organizowanie uroczystości z okazji Jubileuszu X Rocznicy Prowadzenia Szkoły i Przedszkola przez Stowarzyszenie, Święta Patrona, wycieczek rowerowych.2022/2023Nauczyciele
4. Rozbudzanie umiłowania „Małej Ojczyzny” poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.2022/2023Nauczyciele
5. Udział uczniów  w akcji „Sprzątanie Świata”.IX 2022Agnieszka Krawczyk
Wychowawcy
6. Opieka nad grobami partyzantów i powstańców pochowanych na Cmentarzu Parafialnym.2022/2023Ewa Frej
Agnieszka Krawczyk
7. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez organizowanie jasełek, spotkania opłatkowego i Wieczoru Kolęd.XII 2022
I 2023
Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Urszula Ludynia
Wychowawcy
8. Kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez ich udział w akademiach z okazji świąt patriotycznych (załącznik nr 1).XI 2022
V 2023
Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
9. Udział uczniów w X Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”X 2022Izabela Ostrowska
9. Reprezentowanie szkoły  przez poczet sztandarowy podczas  uroczystości patriotycznych odbywających się na terenie gminy i powiatu.2022/2023Nauczyciele
11.Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzeby innych.1. Udział uczniów w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, np.:
a) „Spełniamy marzenia”,
b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
c) „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie cegiełek),
d) Góra Grosza,
e) „Wkręć się w pomaganie”.
2022/2023

XII 2022
I 2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023

Ewa Frej

Izabela Ostrowska
Izabela Ostrowska
Ewa Frej
Wychowawcy
Małgorzata Tarnik

12.Rodzice włączają się w organizację imprez szkolnych.1. Szkoła sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez organizację:
a) Jasełek,
b) Wieczoru Kolęd,
c) Wieczoru z bajką,d) rodzinnego wykonania palm wielkanocnych,
e
) Dnia Matki.
 


XII 2022
I 2023
X 2022
III 2023
IV 2022
V 2022

 


Ewa Frej
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska
Elżbieta Dyksińska
Katarzyna Tarnik

2. Rodzice uczestniczą w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych:
a) Mikołajki,
b) Zabawa Karnawałowa,
c) Dzień Matki,
d) Dzień Dziecka,
e) zakończenie roku szkolnego,
f) wycieczki.
 

XII 2022
I 2023
V 2023
VI 2023
VI 2023
2022/2023

Dyrektor
Rada Rodziców
Nauczyciele
13.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.1. Indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach swojego dziecka.2022/2023Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
2. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce.
3. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
4. Edukacja pedagogiczna rodziców – szkolenie zewnętrzne dla rodziców: „Rola i zadania pedagoga specjalnego”.
5. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
14.

 

W szkole kształtowane są zachowania asertywne.1. Przeprowadzenie cyklu zajęć z wychowawcą i wychowania do życia w rodzinie poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji.2022/2023Wychowawcy
Ewa Frej
2. Udział uczniów w organizowaniu Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.XI 2022Wychowawcy
3. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą i pogadanek na temat przemocy (w tym cyberprzemocy), agresji i dyskryminacji.2022/2023Wychowawcy
Dzielnicowy
15.W szkole dba się o podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.1. Przeprowadzenie na zajęciach edukacyjnych pogadanek na temat „zaśmiecania” języka wulgaryzmami.2022/2023Nauczyciele
Wychowawcy
2. Wpisywanie adnotacji o zachowaniu uczniów do dziennika elektronicznego.
3. Zorganizowanie obchodów XXXI Tygodnia Kultury Języka Polskiego.
16.Szkoła uczy świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.1. Prowadzanie zajęć komputerowych, lekcji bibliotecznych oraz zajęć z wychowawcą na temat korzystania ze środków audiowizualnych.2022/2023Nauczyciele
Wychowawcy
Elżbieta Dyksińska
Urszula Ludynia
Urszula Ludynia
2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
3. Udział w projekcie „Laboratoria Przyszłości”
17.Szkoła ukazuje  uczniom różne rodzaje zagrożeń. 1. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat uzależnień i innych zagrożeń.2022/2023Wychowawcy
2. Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć oraz konkursów o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej oraz uzależnieniu od komputera i Internetu.Elżbieta Dyksińska
Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
3. Zorganizowanie spotkań z Policjantem.Dyrektor
Urszula Ludynia
4. Udział w akcjach/ projektach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska („Sprzątanie świata”, „Zbieraj z klasą”, Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, Dzień Krajobrazu)Agnieszka Krawczyk
Beata Sobczyk
Jolanta Jamróz
5. Prowadzenie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.Agnieszka Krawczyk
6. Zorganizowanie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.Dyrektor
Policja
18.Szkoła promuje zdrowy  tryb życia.1. Realizowanie „Programu dla szkół”.2022/2023Dyrektor
2. Korzystanie przez uczniów z udostępnionych na korytarzach:
a)   stołu do gry w tenisa stołowego,
b)  piłkarzyków,
c)   kącik relaksacyjny.
Nauczyciele
3. Udział uczniów w:
a) wycieczkach pieszych i rowerowych,
b) wycieczkach autokarowych.
Dyrektor
Nauczyciele
4. Współpraca z POZ MEDICAL.Dyrektor
5. Udział uczniów w wypoczynku w czasie ferii zimowych „Rusz głową – 2023! – edycja XV”.30 I – 3 II 2023Nauczyciele
6. Stosowanie „Procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2021 r.”.
2022/2023
Dyrektor
7. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej.IX – XII 2022Dyrektor
19.Uczniom zapewnione jest bezpieczeństwo.1. Pogadanki o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.I, VI 2023Dzielnicowy
Nauczyciele
2. Pogadanki o bezpieczeństwie w sieci.2022/2023Dzielnicowy
Urszula Ludynia
3. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.X 2022Dyrektor
Straż Pożarna
4. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych oraz  opieki podczas przywozu i odwozu uczniów zgodnie z harmonogramem.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
5. Opieka nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych.
20.Respektowane są normy społeczne.1. Uczniowie prezentują właściwe zachowania poprzez stosowanie zasad savoir – vivre’u.2022/2023Nauczyciele
Wychowawcy
2. Szanowanie siebie nawzajem (uczeń – nauczyciel,  nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń)
21.Prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dziecka.1. Uwzględnianie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w pracy z uczniem przez nauczyciela.2022/2023Wychowawcy
Nauczyciele
2. Objęcie uczniów klas III, VI i VIII  posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez realizację IPET.Nauczyciele
Katarzyna Tarnik
Małgorzata Tarnik
Elżbieta Dyksińska
3. Prowadzenie  zajęć logopedycznych dla uczniów klas I – III oraz kl. VI w celu wyeliminowania wad wymowy.Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
4. Zatrudnienie nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasach III, VI i VIII.Elżbieta Dyksińska
Joanna Jamróz
Agnieszka Lesiak
Katarzyna Tarnik
5. Udział uczniów klas: I-III i VI-VIII  w zajęciach rozwijających zainteresowania.
Agnieszka Lesiak
Katarzyna Tarnik
Małgorzata Tarnik
Urszula Ludynia
Agnieszka Krawczyk
6. Zatrudnienie w szkole specjalistów: pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego i logopedy.Agnieszka Lesiak
Katarzyna Tarnik
Jolanta Jamróz
Izabela Ostrowska
Beata Sobczyk
Wioleta Małecka
22.W szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.1. Gromadzenie i prezentowanie informacji na temat dalszych losów absolwentów.2022/2023Małgorzata Tarnik
Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
23.
 
Szkoła współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej.1. Udzielanie pomocy  uczniom z rodzin niezamożnych poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej we Włoszczowie i Radkowie.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
Straż Pożarna
2. Współpraca z POZ MEDICAL (elmexowanie, lakierowanie, badania lekarskie, szczepienia).
3. Zorganizowanie próbnej ewakuacji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną we Włoszczowie.2022/2023
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
5. Pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Gminy we Włoszczowie, np.: na wypoczynek dzieci w czasie ferii „Rusz głową – 2023! – edycja XV”.I – II 2023Dyrektor
Agnieszka Krawczyk
6. Prowadzenie szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.2022/2023Organ prowadzący
Dyrektor
Nauczyciele
7. Organizowanie wyjazdów do Domu Kultury i na basen „NEMO” we Włoszczowie.Dyrektor
Nauczyciele
8. Współpraca z PSB Mrówka we Włoszczowie w zakresie pozyskiwania elektroodpadów (ZSEiE) i baterii.Agnieszka Krawczyk
Urszula Ludynia
9. Współpraca z Nadleśnictwem Włoszczowa i Koniecpol.Dyrektor
Elżbieta Dyksińska
Agnieszka Krawczyk
24.Rodzice są partnerami szkoły.1. Organizacja spotkań z rodzicami w celu przekazania im informacji o postępach dzieci w nauce.2022/2023Dyrektor
Nauczyciele
2. Współtworzenie i opiniowanie dokumenty szkoły przez rodziców (np. plan pracy, program wychowawczo – profilaktyczny).Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
3. Uwzględnianie propozycji rodziców dotyczących pracy szkoły.
4. Organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
5. Prowadzenie gazetki pt. „Kącik dla rodziców”.Dyrektor
Nauczyciele
25.Szkoła prezentuje swój dorobek i promuje osiągnięcia w środowisku lokalnym.1. Zamieszczanie w lokalnych mediach i na ogólnodostępnych stronach internetowych (np. stronie internetowej i funpage’u szkoły, strony internetowej Gminy Włoszczowa) informacji o wydarzeniach z życia szkoły i sukcesach uczniów.2022/2023Nauczyciele
2. Prowadzenie Kroniki Szkoły dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej.Izabela Ostrowska
3. Prowadzenie Galerii szkolnej.Agnieszka Lesiak
Małgorzata Tarnik
4. Prowadzenie gazetki szkolnej prezentującej osiągnięcia uczniów.Nauczyciele
5. Prowadzenie strony internetowej  szkoły.Urszula Ludynia
Agnieszka Krawczyk
Nauczyciele

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2022 r.