Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/virt1050/domains/zpobebelno.edu.pl/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Program wychowawczo – profilaktyczny

SPIS TREŚCI:

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 3. MISJA SZKOŁY
 4. SYLWETKA ABSOLWENTA
 5. CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY
 6. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI
 7. TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH
 8. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
 9. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
 10. EWALUACJA

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

 

WYCHOWANIE
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, moralnym i intelektualnym.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.957).
 • Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214).
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 • Podstawowa kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań. Program ten jest programem różnorodnych działań, które nie są zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, ale jest oparty na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących. Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów szkoły.
Przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące głównych problemów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowicku,
 • obserwację zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
 • plan pracy szkoły.

 

III. MISJA SZKOŁY

Jacy jesteśmy, co robimy obecnie?

 • Promujemy tradycyjny system uznawanych wartości przygotowujący do godnego życia w społeczeństwie.
 • Przygotowujemy do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie, w pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Wychowujemy w duchu patriotyzmu, uczymy poszanowania historii narodu i tradycji regionu.
 • Stwarzamy wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości.
 • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemną współpracę oraz pomoc.
 • Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA

 1. Umie funkcjonować w środowisku rodzinnym oraz współdziałać w grupie rówieśniczej.
 2. Przejawia zaangażowanie w życie społeczne i rozwija swoje talenty dla dobra innych.
 3. Nie boi się wziąć na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość.
 4. Zna specyfikę swojego regionu i utożsamia się z nim.
 5. Jest sprawny fizycznie.
 6. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia.
 7. Krytycznie odbiera informacje przekazywane przez środki masowego przekazu i właściwie je interpretuje.
 8. Ma świadomość życiowej użyteczności zdobytej wiedzy.
 9. Jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody.
 10. Ma poczucie własnej wartości, prezentuje własny punkt widzenia, ale liczy się również z poglądami innych ludzi.
 11. Jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny.
 12. Szanuje godność własną i drugiego człowieka.
 13. Jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka.
 14. Postępuje według norm społecznych i zasad moralnych mających na celu ogólne dobro człowieka.
 15. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo w łasne i innych.
 16. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego).

 

V. CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):

 1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
 2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

 

VI. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

1.CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych,
 • umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,
 • dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych,
 • kultywowanie tradycji narodowych, europejskich, religijnych, rodzinnych, regionalnych,
 • kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości,
 • ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalającyh na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19,
 • kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 oraz utrwalenie świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii,
 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,
 • kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi,
 • tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań,
 • przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,
 • integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność,
 • włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły,
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec rodziców.

2. ZADANIA:

 • rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
 • opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka,
 • stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu,
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
 • przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
 • zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym,
 • stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi,
 • wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa,
 • uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych,
 • pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem,
 • wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, dopalacze),
 • kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata (choroby i epidemie – COVID – 19, zagrożenia płynące z Internetu),
 • promowanie zasad zdrowego stylu życia i wartościowego spędzania wolnego czasu,
 • zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami z dziejów Polski, Europy i świata,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów.

3. FORMY REALIZACJI:

 • indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno– wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów,
 • indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia wspomagające dla uczniów klas V – VIII wyrównujące braki spowodowane zdalnym nauczaniem,
 • organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic,
 • prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci),
 • udział w projektach edukacyjnych,
 • współpraca z rodzicami,
 • zajęcia wyrównawcze, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • koła zainteresowań,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
 • zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • realizacja szkolnego projektu „Rusz głową”,
 • organizacja i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
 • spotkania z pielęgniarką,
 • spotkania z policjantem,
 • zebrania z rodzicami,
 • organizacja pomocy koleżeńskiej,
 • udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych,
 • działalność Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • redagowanie gazetek ściennych na korytarzach u w klasach.

 

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiania udziału w kursach pedagogicznych,
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 • nadzoruje działalność wolontariatu.

Nauczyciele:

 • reagują na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wdrażają do poszanowania równych praw niezależnie od statusu materialnego,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań,
 • prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców,
 • dążą do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • wskazują możliwości unikania zagrożeń i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierające się na tolerancji dla odmienności rasowych, kulturowych, wyznaniowych, światopoglądowych i poszanowaniu godności każdego człowieka,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,
 • realizują treści i cele programowe programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
 • wyrabiają poczucie obowiązku i ukazują konsekwencje lekceważenia obowiązku,
 • sprawują opiekę nad szkolnym wolontariatem, Samorządem Uczniowskim.

Rodzice:

 • podejmują działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • pozyskują i gromadzą środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
 • organizują formy aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • stwarzają warunki do realizacji założeń zdrowego stylu życia,
 • dają przykład pozytywnych zachowań własną postawą,
 • mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci.

Samorząd Uczniowski:

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrektora i grona pedagogicznego,
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska,
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Szkolne Koło Wolontariatu:

 • angażuje się w akcje pomocy dla potrzebujących,
 • propaguje idee humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.

 

VIII. TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

 1. Organizacja zespołu klasowego.
 2. Troska o estetykę klasy i szkoły.
 3. Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.
 4. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
 5. Ochrona przed agresją i uzależnieniami.
 6. Zapobieganie patologiom.
 7. Życie w najbliższym środowisku.
 8. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.
 9. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i europejskich.
 10. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę.
 11. Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.
 12. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 13. Przeciwdziałanie dyskryminacji, uprzedzeniom i szkodliwym stereotypom.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

SFERAZADANIASPOSÓB REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNE
INTELEKTUALNA
1. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • diagnoza wstępna, rozmowa z dyrektorem, ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • udział w przedstawieniach i inscenizacjach,
 • udział w konkursach,
 • praca z uczniem zdolnym,
 • eksponowanie sukcesów uczniów,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • koło szachowe,
 • lekcje biblioteczne,
 • spotkania dla uczniów kl. I-III pt. „Wieczór z bajką”,
 • wyjazdy do teatru w Domu Kultury we Włoszczowie i Teatru im. S.Żeromskiego w Kielcach,
 • wyjazdy do kina,
 • Tydzień Kultury Języka Polskiego,
 • udział w Dyktandzie Niepodległościowym, 
 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
 • Ogólnopolski Dzień Matematyki,
 • udział w projekcie „Lepsza Szkoła”.
 • dyrektor,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele
2. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.
 • prowadzenie zajęć w ramach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego,
 • prowadzenie zajęć z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 • prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, kół zainteresowań,
 • prowadzenie zajęć wspomagających, wyrównujących braki spowodowane zdalnym nauczaniem,
 • tworzenie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych,
 • konsultacje i porady udzielane rodzicom,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie.
 • prowadzenie zajęć dla uczniów z dysleksją,
 • udział w zawodach sportowych,
 • przeprowadzenie akcji #BiegFairPlay.
 • dyrektor,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele
3. Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji.
 • lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,
 • konkursy przedmiotowe,
 • nagradzanie uczniów za najlepsze wyniki w nauce i najwyższą frekwencję,
 • stypendium Burmistrza oraz Stypendium Dyrektora Szkoły.
 • dyrektor,
 • wychowawcy
4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych.
 • poznawanie zawodów, specyfiki pracy i aspiracji zawodowych,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych,
 • zajęcia z doradztwa zawodowej,
 • wycieczki do zakładów pracy,
 • realizowanie tematyki doradztwa zawodowego i wspierającego uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej
5. Rozwijanie kompetencji matematycznych, informatycznych i przyrodniczych.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu,
 • Ogólnopolski Dzień Matematyki,
 • konkursy przedmiotowe
 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR,
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania,
 • wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • nauczyciele,
 • Urszula Ludynia,
 • Agnieszka Krawczyk,
 • Jolanta Jamróz
SPOŁECZNA1. Poznanie praw i obowiązków ucznia oraz ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
 • współtworzenie dokumentów szkoły (plan pracy, program wychowawczo – profilaktyczny, regulamin Samorządu Uczniowskiego),
 • organizacja wycieczek,
 • udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
 • organizacja dyżurów klasowych,
 • wybory do samorządu klasowego i szkolnego,
 • przygotowanie gazetek tematycznych w klasach i na korytarzach,
 • utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
2. Rozwijanie umiejętności działania zespołowego. Tworzenie klimatu dialogu i efektywnej współpracy.
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów,
 • udział w przedstawieniach i inscenizacjach,
 • praca w grupach na zajęciach lekcyjnych,
 • zajęcia wdż,
 • pogadanki na zajęciach z wychowawcą.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej,
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
3. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez możliwość udziału w działalności z zakresu wolontariatu.
 • działalność Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego.
 • Ewa Frej,
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
4. Kształtowanie umiejętności samooceny.
 • autoprezentacja prac, samokontrola,
 • samoocena w czasie zajęć,
 • inscenizacje, przedstawienia,
 • filmy profilaktyczne,
 • pogadanki,
 • gazetki tematyczne.
 • nauczyciele,
 • uczniowie
5. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w różnych porach roku.
 • spotkania uczniów klasy I z „Koziołkiem Spoko”,
 • spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie,
 • udział w programach: „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”,
 • realizacja projektu „Rusz głową” w czasie ferii,
 • przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw,
 • dyżury nauczycieli,
 • wychowanie komunikacyjne,
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji,
 • udział w konkursach organizowanych przez KRUS,
 • pogadanki, dyskusje, gazetki tematyczne,
 • wycieczki rowerowe,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 • kontrola bezpieczeństwa za pomocą zainstalowanego monitoringu,
 • stosowanie PROCEDUR ORGANIZACJI PRACY Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Elżbieta Dyksińska,
 • Agnieszka Krawczyk
6. Promowanie zdrowego stylu życia i wdrażanie zasad higieny osobistej.
 • udział w nowym „Programie dla szkół”,
 • okresowa fluoryzacja,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju,
 • pogadanki na lekcjach z wychowawcą,
 • lekcje przyrody,
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • udział w projekcie „Trzymaj formę”,
 • stosowanie wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19,
 • stosowanie zasad reżimu sanitarnego.
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy
7. Integracja z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie,
 • rozmowy z rodzicami.
 • dyrektor,
 • logopeda,
 • nauczyciele,
 • specjaliści
8. Poznanie najbliższego środowiska i swojego regionu.
 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne, np. Kielce i okolice,
 • prezentacje,
 • gazetki tematyczne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • gra terenowa.
 • wychowawcy,
 • nauczyciele
9. Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska. Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego i postaw proekologicznych.
 • lekcje przyrody i biologii,
 • pogadanki,
 • gazetki,
 • organizacja Dnia Krajobrazu,
 • konkursy o tematyce ekologicznej,
 • zbiórka elektroodpadów (ZSEiE) i zużytych baterii,
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Agnieszka Krawczyk,
 • Jolanta Jamróz
10. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata (alkohol, nikotyna, dopalacze, zagrożenia płynące z Internetu).
 • zajęcia wdż,
 • organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu,
 • konkursy o tematyce profilaktycznej,
 • spotkania z policjantem,
 • pogadanki na lekcjach z wychowawcą,
 • udział w projekcie „Rusz głową”,
 • poznanie zasad zachowania się w sieci (netykieta).
 • dyrektor,
 • wychowawcy,
 • katechetka,
 • Urszula Ludynia
11. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziców.
 • spotkania indywidualne z wychowawcą,
 • zebrania z rodzicami,
 • współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych (Dzień Dziecka, Zabawa Noworoczna, „Wieczór z Bajką”, Wieczór Kolęd, Ślubowanie klasy I, Dnia Matki, itp.),
 • warsztaty plastyczne.
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Elżbieta Dyksińska,
 • Agnieszka Lesiak
12. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
 • analiza frekwencji,
 • współpraca z kuratorem, asystentem rodziny,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • ukazanie wartości pracy na zajęciach doradztwo zawodowego.
 • dyrektor,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele
PATRIOTYCZNA1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii oraz symboli narodowych i europejskich.
Nabywanie podstawowej wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu.
 • udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
 • poznanie dziejów przodków – drzewo genealogiczne,
 • uczestniczenie w uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt państwowych – wyjazdem ze sztandarem,
 • przestrzeganie zasad ceremoniału szkolnego,
 • zachowanie odpowiedniej postawy wobec symboli narodowych i hymnów,
 • nauka hymnu narodowego, szkolnego i europejskiego,
 • dyskusje i pogadanki na temat praw i obowiązków obywateli w oparciu o Konstytucję RP,
 • dyskusje i pogadanki na temat praw człowieka we spółczesnym świecie,
 • lekcje historii, wos-u,
 • udział w spotkaniu opłatkowym i Jasełkach,
 • organizacja Wieczoru Kolęd,
 • organizacja Święta Patrona,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej,
 • Beata Sobczyk,
 • opiekun Samorządu Uzzniowskiego
MORALNA


1. Budowa koncepcji swojego życia w oparciu o wartości duchowe i religijne.
 • dbanie o porządek na cmentarzu,
 • udział w uroczystych Mszach Świętych (Boże Ciało, rezurekcja, odpusty NNMP i św. Mikołaja),
 • udział w rekolekcjach,
 • rodzinne wykonywanie palm wielkanocnych,
 • udział w konkursach o tematyce religijnej.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej
2. Kształtowanie postaw tolerancji i zapobieganie dyskryminacji (ze względu na pochodzenie społeczne, wyznanie i narodowość).
 • lekcje wychowawcze,
 • lekcje religii,
 • udział w projekcie „KinoSzkoła”
 • zajęcia wdż na temat tolerancji, niepełnosprawności, odmien-ności, równych praw niezależnie od statusu materialnego,
 • włączanie uczniów do działań na rzecz pomocy innym.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej
4. Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.
Udzielanie pomocy potrzebującym.
 • organizacja imprez: Dzień Matki, „Wieczór z Bajką”,
 • pogadanki,
 • zajęcia wdż,
 • udział w akcjach: „Spełniamy marzenia”, WOŚP oraz w innych akcjach charytatywnych,
 • działalność Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego.
 • wychowawcy,
 • nauczyciele,
 • Elżbieta Dyksińska,
 • Ewa Frej,
 • Agnieszka Lesiak,
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
EMOCJONALNA
1. Kształtowanie zachowań asertywnych.
 • obowiązki dyżurnego klasowego,
 • pogadanki na temat koleżeństwa,
 • dyskusje na temat tolerancji i wartości religijnych,
 • zajęcia profilaktyczne w czasie ferii zimowych, wyrażania własnego zdania w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • Ewa Frej
2. Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron.
Kształtowanie samoakceptacji i budowanie poczucia własnej wartości.
 • zajęcia z wychowawcą,
 • zajęcia wdż i religii,
 • udział w akademiach szkolnych,
 • udział w konkursach i turniejach,
 • zajęcia integracyjne w klasach,
 • eksponowanie sukcesów uczniów.
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
3.Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.
 • zajęcia z  wychowawcą,
 • zajęcia wdż,
 • lekcje religii,
 • spotkania z policjantem.
 • dyrektor,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele
OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.
 • zajęcia z  wychowawcą,
 • zajęcia z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie.
 • dyrektor,
 • wychowawcy
2. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej.
 • zajęcia z  wychowawcą,
 • indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami,
 • ustalenie zakresu dalszych działań.
 • dyrektor,
 • wychowawcy
3. Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja).
 • zajęcia z  wychowawcą – gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty.
 • dyrektor,
 • wychowawcy

EWALUACJA

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentów,
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z Dyrektorem Szkoły,
 • rozmowy z uczniami,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń wśród nauczycieli.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 października 2021 r.