Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/virt1050/domains/zpobebelno.edu.pl/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Regulaminy wycieczek szkolnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U.1991 Nr 95, poz.)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135, poz. 1516).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.187)
 6. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. 2016 1334)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).
 8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – (Dz.U. 2016 r. poz. 922).

§1

Zasady ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczo- profilaktycznej szkoły.
 2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

§2

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  2. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
  3. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  4. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
  5. podnoszenie sprawności fizycznej;
  6. wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
  7. przeciwdziałanie patologii społecznej; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:

 1. wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych –zwane dalej „wycieczkami”;
 3. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje;
 4. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły.

 

§3

Organizacja wycieczek

 1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.
 3. Jako środki transportu dopuszcza się:
  1. wynajęty autokar,
  2. PKP,
  3. środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej.

 

4. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji:

a) wycieczka autokarowa

Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu. Opiekun wsiada ostatni. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i ustawia uczestników wycieczki w bezpiecznym miejscu, zwraca uwagę, aby nie przebiegali przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy. Po wyjściu z autobusu należy uformować i przeliczyć grupę.

b) jazda pociągiem, komunikacją miejską

W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy – należy dokonać go wcześniej i ustalić zasady. W każdym przedziale powinna znajdować się dorosła osoba.

Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. Jeden z opiekunów wsiada ostatni. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza przedziały. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.

c) jazda rowerami (wycieczki rowerowe)

Wycieczka rowerowa może poruszać się w kolumnach liczących maksymalnie 15 rowerzystów, w tym 2 opiekunów. Kolumna porusza się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przestrzega regulaminu wycieczek rowerowych (załącznik nr 1);

 1. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.

Wymóg ten nie dotyczy wyjść ze szkoły w ramach lekcji, na które potrzebna jest tylko zgoda dyrektora szkoły.

 1. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być powiadomieni (wiadomość w dzienniku elektronicznym lub pisemnie) o:
  1. miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,
  2. miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
  3. dokładnym adresie pobytu,
  4. przewidywanej trasie wycieczki.
 2. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 3. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 4. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.
 5. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
 7. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.
 8. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki przygotowuje pakiet dokumentów:
  1. karta wycieczki (uwzględniająca harmonogram i listę uczestników) w 2 egzemplarzach (wydruk z dziennika elektronicznego),
  2. zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce (załącznik nr 7),
  3. oświadczenia uczestników wycieczki (załącznik nr 7),
  4. oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia a także o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież oraz o
   zażywaniu i posiadaniu niedozwolonych używek (załącznik nr 7),
  5. oświadczenia opiekunów w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki (załącznik nr 10),
  6. regulamin wycieczki (odpowiedni do charakteru wycieczki – zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał. 5).

14. Pełną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora szkoły w celu zatwierdzenia najpóźniej 2 dni przed planowanym wyjazdem.

15. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki w ciągu siedmiu dni od zakończenia wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców umieszczając je na gazetkach: Kącik dla Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego (załącznik nr 9).

16. Warunkiem wyjazdu klasy na wycieczki, imprezy szkolne jest co najmniej 80% udział uczniów z danej klasy.

§4

Opieka w czasie imprez i wycieczek.

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.
 2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 3. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach:
 1. pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje jeden opiekun na 20 osób,
 2. rowerowa – 2 opiekunów,
 3. przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej – 1 na 15 osób;
 4. autokarowych – 1 na 15 osób;
 5. autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr, wystawa) – 1 na 15 osób,
 6. środkami PKP – jeden opiekun w każdym przedziale,
 7. górskie powyżej 1000 m n.p.m. – 1 10 osób,
 8. jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie pięcioma uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Wycieczki na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

7. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

8. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

9. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki.

10. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.

11. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

12. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

13. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.

14. Korzystamy z pojazdów pływających, które wyposażone są w sprzęt ratunkowy.

15. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

16. Do obowiązków kierownika i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

 1. zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
 2. uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

17. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

18. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

19. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

§5

Obowiązki kadry, uczestników wycieczki i rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

 1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
  1. przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki,
  2. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  3. wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia (jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów),
  4. zapoznanie z regulaminem wycieczki (patrz załącznik odpowiedni do rodzaju wycieczki) wszystkich uczestników oraz ich rodziców,
  5. opracowanie programu wycieczki (imprezy), który powinien zawierać następujące elementy:
   • nazwa imprezy,
   • organizator (adres, kontakt imienny),
   • termin,
   • trasa (kiedy wycieczka jest kilkudniowa- z rozbiciem na poszczególne dni);
   • odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane,
   • wymagania zdrowotne,
   • wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru,
   • regulamin obowiązujący na wycieczce (podczas imprezy)

f. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

g. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania,

h. jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach,

i. określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

j. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy,

k. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

l. przydział zadań dla uczestników,

m. posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresami, numerami telefonów i numerami PESEL oraz zgód rodziców z ważnymi informacjami o dziecku (załącznik nr 7),

n. udostępnienie numeru telefonu uczestnikom wycieczki, który umożliwi kontakt z opiekunem (np. w przypadku odłączenia się od grupy),

o. udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,

p. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

q. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu,

r. dokumentowanie wycieczek:

   • obowiązkowo: formalna dokumentacja (sprawozdanie, rozliczenie finansowe),
   • nieobowiązkowo: nieformalna – świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje, opisy, eksponaty, pomoce dydaktyczne).
 1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
  1. sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
  2. opieka nad powierzonymi mu uczniami,
  3. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  4. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  5. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
  6. zabranie apteczki podróżnej,
  7. zabranie materiałów higienicznych ( papierowe ręczniki, torby foliowe),
  8. sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne,
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

  3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

  1. przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 minut przed wyjazdem,
  2. swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki,
  3. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
  4. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
  5. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania wszelkich niedozwolonych, niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia substancji,
  6. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
  7. nie zaśmiecać pojazdu,
  8. podczas jazdy autokarem obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania: chipsów, wszelkich produktów o silnym zapachu i pokarmów kłopotliwych podczas spożywania w podróży,
  9. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
  10. dbać o higienę i schludny wygląd,
  11. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
  12. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
  13. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
  14. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
  15. pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu (§ 5 punkt 3e) zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu, kosztami obciążani są rodzice/prawni opiekunowie.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani:
 1. wyposażyć dziecko w odpowiedni do charakteru wycieczki, warunków atmosferycznych ubiór,
 2. przygotować właściwy prowiant unikając rzeczy o intensywnych zapachach i smakach lub kłopotliwych do spożywania w drodze,
 3. podać we właściwym czasie odpowiedni dla dziecka środek, jeżeli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, poinformować opiekuna o możliwości wystąpienia trudności w podróży,
 4. przekazać opiekunowi wszelkie niezbędne informacje o dziecku (przyjmowane stale leki, alergie, inne),
 5. dopilnować by dziecko we właściwym czasie znalazło się na miejscu zbiórki i sprawnie zostało odebrane po zakończeniu wycieczki.

Rodzice uczniów, którzy uczestniczą w wyjazdach na zajęcia pływania zobowiązani są do wyposażenia dzieci w odpowiednie przybory (ręcznik, klapki, strój kąpielowy, czepek, itp.).

Na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową, rodzice mogą zgłosić na policję prośbę o kontrolę pojazdu.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z winy ich dziecka.

§6

Wycieczki zagraniczne

 1. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 2 p.3 .
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
  1. nazwę kraju,
  2. czas pobytu,
  3. program pobytu,
  4. imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,
  5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

4. Wśród opiekunów wycieczki zagranicznej musi być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

 

§7

Finansowanie wycieczek.

 1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
  1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
  2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
  4. ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,
  5. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły lub wychowawcę.
 2. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
 3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania.
 4. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.

 

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

 

 1. Wszyscy uczestnicy znają Regulamin Wycieczek Szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
  • Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
  • Odległość pomiędzy kolumnami rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową.
  • Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie.
  • Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5.
  • Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
  • W czasie jazdy zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych (również, gdy nie wymagają trzymania jedną ręką) oraz urządzeń ze słuchawkami).
 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać; ostatnią osobą w szyku jest pełnoletni opiekun.
 3. Każdy uczestnik w czasie trwania wycieczki ma stałe miejsce w kolumnie i nie można go samowolnie zmieniać. Zmian miejsca dokonuje się w czasie postoju i w porozumieniu z opiekunem.
 4. Wszyscy uczestnicy wycieczki znają umówione sygnały wydawane gwizdkiem przez opiekuna jadącego na końcu kolumny :
  • jeden głośny sygnał gwizdkiem – ostrzeżenie,
  • dwa głośne sygnały wydane gwizdkiem – kolumna bezwzględnie musi się zatrzymać.
 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą odpowiedni ekwipunek:
  • prowiant ( koniecznie woda w upalne dni),
  • strój odpowiedni do jazdy na rowerze i pogody (płaszcz na wypadek deszczu),
  • kamizelkę odblaskową,
  • w miarę możliwości dodatkowe wyposażenie pompka, narzędzia do naprawy roweru, itp.
 1. Wszystkich uczestników obowiązuje stałe tempo jazdy.
 2. Odpoczynki w trasie powinny występować w zależności od możliwości grupy.
 3. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować opiekuna.
 4. Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 5. Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia roweru.
 6. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower, którego stan techniczny skontroluje odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem wycieczki.
 7. Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych, sakralnych.
 8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 9. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować konsekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania.
 10. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem w oświadczeniu uczestnika wycieczki (załącznik 7).

 

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ

 1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Relacje uczeń – uczeń:
  1. szanujemy potrzebę prywatności,
  2. pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
  3. dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany;
  4. nie stosujemy przemocy,
  5. uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
 3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
  1. szanujemy się nawzajem,
  2. uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
 4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z zasadami Regulaminu Wycieczek Szkolnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Bebelnie im. Wincentego Przybyszewskiego oraz bezwzględnie się do nich stosować,
  2. zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać;
  3. wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (kierownik, opiekunowie, przewodnik, kierowca, pilot),
  4. zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany (Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!),
  5. nie oddalać się od grupy,
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  7. informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
  8. zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia,
  9. dostosować się do regulaminów obowiązujących we wszystkich zwiedzanych obiektach,
  10. dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
  11. kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
  12. pomagać słabszym, mniej sprawnym,
  13. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania wszelkich niebezpiecznych, niedozwolonych i niewiadomego pochodzenia substancji.
 5. Miejsce zakwaterowania:
  1. w miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka;
  2. zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600;
  3. dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy;
  4. obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!;
  5. za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, a ewentualne koszty pokrywają rodzice/prawni opiekunowie.
 6. Miejsca publiczne:
  1. przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników;
  2. obowiązuje punktualność;
  3. oddalanie się od grupy jest zabronione;
  4. w miejscach publicznych pamiętamy o właściwym zachowaniu.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia niniejszego regulaminu (pkt 4m), zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

 1. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem w oświadczeniu uczestnika wycieczki (załącznik 7).

 

 

Załącznik nr 3

REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ

 

 1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Relacje uczeń – uczeń:
  1. szanujemy potrzebę prywatności;
  2. pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”;
  3. dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany;
  4. nie stosujemy przemocy;
  5. uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.

3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:

  1. szanujemy się nawzajem;
  2. uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

   4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

  1. zapoznać się z zasadami Regulaminu Wycieczek Szkolnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Bebelnie im. Wincentego Przybyszewskiego oraz bezwzględnie się do nich stosować (zwłaszcza §5, pkt 3e),
  2. zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać,
  3. wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot),
  4. zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
  5. nie oddalać się od grupy,
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  7. informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
  8. zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia,
  9. dostosować się do regulaminów obowiązujących w obiektach, które zwiedzamy,
  10. dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
  11. kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
  12. pomagać słabszym, mniej sprawnym,
  13. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania wszelkich niedozwolonych, niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia substancji;
  14. za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4m niniejszego regulaminu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

 1. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem w oświadczeniu uczestnika wycieczki (załącznik 7).

 

 

Załącznik nr 4

REGULAMIN WYJAZDU DO KINA/ TEATRU

 

Uczeń zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu Wycieczek Szkolnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (kierownika i opiekunów).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Zachować spokój w czasie drogi do kina/teatru.
 9. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekuna.
 10. Na sali kinowej/teatralnej zajmujemy wyznaczone miejsca.
 11. Informujemy opiekuna o wyjściu do toalety.
 12. W czasie trwania filmu lub spektaklu nie jemy.
 13. W czasie drogi powrotnej uczeń może wysiąść na wcześniejszym przystanku, pod warunkiem, że oczekuje na niego rodzic lub opiekun.
 14. Po powrocie uczniowie spokojnie wysiadają z autokaru, wchodzą do budynku szkoły. Jeżeli lekcje się skończyły, uczniowie udają się do domów.
 15. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem oświadczeniu uczestnika wycieczki (załącznik 7).

 

 

Załącznik nr 5

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN

 

Uczeń zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu Wycieczek Szkolnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (kierownika i opiekunów).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
 4. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 5. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
 6. Po przyjeździe na basen wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekuna.
 7. Na basenie stosujemy się do regulaminu tam obowiązującego.
 8. W czasie drogi powrotnej uczeń może wysiąść na wcześniejszym przystanku, pod warunkiem, że oczekuje na niego rodzic lub opiekun.
 9. Po powrocie uczniowie spokojnie wysiadają z autokaru, wchodzą do budynku szkoły. Jeżeli lekcje się skończyły, uczniowie udają się do domów.
 10. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem oświadczeniu uczestnika wycieczki (załącznik 7).

 

 

Załącznik nr 6

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

 

Uczeń zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu Wycieczek Szkolnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (kierownika i opiekunów).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 6. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
 7. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekuna.
 8. Na basenie stosujemy się do regulaminu tam obowiązującego.
 9. Wykonujemy polecenia instruktora nauki pływania.
 10. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor oraz ratownik.
 11. Informujemy opiekuna o wyjściu do toalety.
 12. W czasie drogi powrotnej uczeń może wysiąść na wcześniejszym przystanku, pod warunkiem, że oczekuje na niego rodzic lub opiekun.
 13. Po powrocie uczniowie spokojnie wysiadają z autokaru, wchodzą do budynku szkoły.
 14. Rodzice przed pierwszym wyjazdem podpisują jednorazowe oświadczenie, będące zgodą (załącznik 8) na wyjazdy uczniów na naukę pływania w danym cyklu, zgodnie z przygotowanym grafikiem.
 15. Fakt o zapoznaniu z regulaminem uczniowie poświadczają podpisem oświadczeniu uczestnika zajęć (załącznik 8).

 

 

Załącznik nr 7

 

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ……………………………………………… ……………………..   w wycieczce szkolnej do …………………………………….. w dniu …………………………

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do ——–

 1. Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
 2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
 3. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie
 4. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
 5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 6. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wycieczki.

Numer PESEL dziecka………………………………………………….

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:

(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia, uczulenia na leki)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: …………..…………………………………………

 

…………………………………..                                                    ………………………………………………………

          Data                                                         Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZKI

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wycieczek Szkolnych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych*.

…………………………………….                                       ….…………………………………

Data                                                             Imię i nazwisko ucznia

 

 

*Jeżeli uczeń nie zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu Wycieczek Szkolnych nie może wziąć udziału w wycieczce.

 

 

Załącznik nr 8

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA NA BASENIE NEMO WE WŁOSZCZOWIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ……………………………………………………… …………………………………. w zajęciach nauki pływania na basenie NEMO we Włoszczowie zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Zobowiązuję się do dokonywania wpłaty za każde zajęcia do wychowawcy.

Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem wyjazdów i go akceptuję.

 1. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 2. W razie wypadku i choroby podczas wyjazdu wyrażam zgodę na leczenie
 3. Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w odpowiednie przybory niezbędne do udziału w zajęciach.
 4. Biorę odpowiedzialność za powrót dziecka do domu.
 5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wyjazdu wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 6. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wyjazdu.

Numer PESEL dziecka………………………………………………….

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:

(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia, uczulenia na leki)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: …………..…………………………………………

…………………………………..                                                      ………………………………………………………

          Data                                                         Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wycieczek Szkolnych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych*.

 

…………………………………….                                       ….…………………………………

Data                                                             Imię i nazwisko ucznia

 

 

*Jeżeli uczeń nie zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu Wycieczek Szkolnych nie może wziąć udziału w zajęciach.

 

Załącznik nr 9

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ

 

Wycieczka/ impreza szkolna do ………………………………………………………………..

Zorganizowana w dniu ………………………………..przez ………………………………….

 1. DOCHODY

Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki: ……..…….=…………….zł

……………………………………………………………………………….…………..

 1. WYDATKI

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 • KOSZT WYCIECZKI /IMPREZY NA 1 UCZESTNIKA: …………………….zł
 1. POZOSTAŁA KWOTA: …………………. zł

 

 

Organizator

(kierownik wycieczki)

…………………………………..

 

Rozliczenie przyjął:

…………………………………

(Data i podpis)

 

 

Załącznik nr 10

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wycieczek Szkolnych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zwartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.

Zakres czynności opiekuna wycieczki:

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

DEKLARACJA

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia…………….. do dnia………….. oświadczam co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam/ zapoznałem się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży,
 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna, kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

 

…………………………

(kierownik wycieczki)

                                                                                                                     …………………………

                                                                                                                     …………………………

Bebelno Wieś, dn. ………………                                                                  (podpisy opiekunów)