Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/virt1050/domains/zpobebelno.edu.pl/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa w Bebelnie jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedzibą szkoły są budynki znajdujące się w miejscowości Bebelno Wieś 85, 29-100 Włoszczowa.
 3. Szkoła nosi imię Wincentego Przybyszewskiego.
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie i jest używana w pełnym brzmieniu.
 5. Szkoła używa pieczęci:
 1. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

 

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
 • program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
 • pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
 • drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

§ 7

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
  • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  • wyrabianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
  • wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
  • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
  • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
  • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
  • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
 • prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
 • rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • kształtowanie zainteresowań własną miejscowością i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla regionu,
 • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
 • promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
 • poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
 • pomoc uczniom z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
 • rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
 • rozwijanie umiejętności asertywnych,
 • tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
 • integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 8

 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
 • integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 • oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne określone w celach i zadaniach szkoły,
 • prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 • pracę logopedy szkolnego,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorami Rodzinnymi Sądu Rejonowego we Włoszczowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie i w Radkowie, Ośrodkiem Zdrowia w Koniecznie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
 • zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa harmonogram,
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą i innych zajęciach,
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
 • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
 • zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
 • utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placu, boiska i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
 • dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
 • kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

 • natychmiastową reakcję nauczyciel na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
 • zwrócenie się nauczyciela i innych pracowników szkoły do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowanie tej osoby do dyrektora,
 • niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna – nauczyciela lub osoby pełnoletniej:
  • na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
  • na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość,
  • na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • rada rodziców.
  1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
  2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

§ 11

 1. Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
 • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
 • zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
  1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, profilaktyczna lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • występowanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
 • wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
 • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
 • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
 • organizowanie indywidualnego nauczania uczniom posiadającym orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
 • ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • współpraca z pielęgniarką, lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
  1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeksu pracy należy w szczególności:
 • kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
 • odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
 • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 

§ 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  • projekt planu finansowego szkoły,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
  • zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
  • dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  • zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły osobie wyznaczonej przez organ prowadzący, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
  • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
  • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
 2. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 3. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

 

§ 14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.
  2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 15

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

§ 16

 1. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.
 2. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 4. W sytuacji, gdy liczebność tego wymaga dopuszcza się możliwości łączenia oddziałów na zajęciach edukacyjnych.

 

§ 18

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 19

 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 20

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
 • kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 • klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 21

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 22

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

 

§ 23

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Termin przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 4. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 5. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego przebieg nauczania.

 

§ 24

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.

 

§ 25

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV – VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 26

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
 • kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
 • stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 • Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 • Do zadań biblioteki należy:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
  • prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
  • doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
  • udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
  • organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
  • umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 • Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
  • uczniami, poprzez:
   • zakup lub sprowadzanie książek,
   • tworzenie aktywu bibliotecznego,
   • informowanie o aktywności czytelniczej,
   • udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
   • umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
   • sprowadzanie literatury pedagogicznej, literatury przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
   • organizowanie wystawek tematycznych,
   • informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
   • przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
   • udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   • działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
   • umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
  • rodzicami, poprzez:
   • udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   • umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
   • działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
   • udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego;
  • innymi bibliotekami, poprzez:
   • lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
   • udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
   • wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 28

 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§ 29

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 • sale lekcyjne,
 • salę gimnastyczną,
 • pracownię komputerową,
 • pracownię językową,
 • bibliotekę,
 • stołówkę.

 

§ 30

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 4. Tryb i formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają „Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych”.

 

§ 31

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
 • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
  z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 32

 1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny.
 2. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce.
 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi klasy VIII, który uzyskał średnią ocen 5,2 w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
 4. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 5. Organ prowadzący przekazuje środki finansowe na stypendium określone w ust. 2 w ramach możliwości finansowych szkoły.

 

§ 33

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
 • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 34

 1. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu.
 2. Zasady wybierania i działania Szkolnego Koła Wolontariatu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Koła Wolontariatu realizowane są w szczególności poprzez:

1)    zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem,

2)    uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych,

3)    kształtowanie właściwych postaw prospołecznych,

4)    inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

5)    kształtowanie umiejętności działania w zespole,

6)    zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach,

7)    angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

 1. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:

1)    przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań, godzin wychowawczych i lekcji religii,

2)    zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

3)    propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów,

4)    podejmowanie działań w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu i informowanie o wynikach tej działalności na stronie internetowej szkoły lub na gazetce szkolnej,

5)    zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

6)    szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

7) monitorowanie działalności wolontariuszy.

 1. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel koordynator, który opracowuje regulamin działalności koła. Stanowi on odrębny dokument.
 2. Dyrektor zatwierdza regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

§ 35

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.
 2. Celem głównym Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych.
 3. Cele szczegółowe Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego to:

1)    rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,

2)    przyswajanie wiedzy, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty,

3)    przybliżają informacje o zawodach w najbliższym otoczeniu.

 

§ 36

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

1)    potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

2)    rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia określonych działań,

3)    wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów,

4)    znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom,

5)    włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole,

6)    posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

 

§ 37

 1. Za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.
 2. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 38

 1. Formy działań w zakresie doradztwa zawodowego adresowane do uczniów szkoły obejmują:
  • badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety),
  • zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
  • warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem,
  • udostępnianie informacji o zawodach, szkołach,
  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
  • prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów,
  • udzielanie indywidualnych porad uczniom,
  • organizowanie wycieczek.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 39

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy odrębne przepisy oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 40

 1. Na czas swojej nieobecności dyrektor przekazuje obowiązki wyznaczonemu przez siebie innemu nauczycielowi tej placówki.
 2. Zastępujący dyrektora nauczyciel, podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej.

 

§ 41

 1. Dyrektor zatrudnia księgowego.
 2. Do zadań księgowego należy:
 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzór nad środkami pieniężnymi szkoły,
 • organizowanie pracy finansowej.
 1. Szczegółowy zakres czynności księgowego określa dyrektor szkoły.

 

§ 42

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych dzieci,
 2. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 • współpracuje z logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawczo – profilaktyczne poprzez:
 • opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i sposobami oceniania,
 • diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
 • kształtowanie osobowości ucznia,
 • systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pielęgniarką,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
 • troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
 • dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
 • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, miejscowości,
 • wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami ucznia,
 • ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
 • wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
 • informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
 • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,
 • opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, harmonogramu imprez szkolnych,
 • współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
 • na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
 • w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
 1. Decyzję dotyczącą ust. 5 dyrektor podejmuje w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 2. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego.
 3. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 43

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą.
 3. Do zadań nauczyciela należy:
 • realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
 • właściwie organizować proces nauczania,
 • oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi sposobami oceniania,
 • dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
 • kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
 • w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
 • indywidualizować proces nauczania,
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 • troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

§ 44

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§ 45

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

§ 46

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • udzielanie informacji bibliotecznych,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
 • inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 47

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice zobowiązani są do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 • informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
 • rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
 • zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.
  1. Rodzice mogą zwrócić się do policji o dokonanie kontroli technicznej autokaru przed wyjazdem na wycieczkę.

§ 48

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
  • na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodziców,
  • w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 

§ 49

 1. Dla zapewnienia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
 • porad logopedy szkolnego,
 • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
 • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.
 1. Do obowiązków rodziców należy:
 • wspieranie procesu nauczania i wychowania,
 • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
 • współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 50

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 51

 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
 2. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica, sukienka.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego:
  • uczniów obowiązuje strój sportowy (czyli biała bawełniana koszulka i krótkie czarne lub granatowe spodenki lub dres (w okresie zimowym) oraz sportowe obuwie,
  • należy zdjąć ozdoby takie jak opaska na włosy, biżuteria, zegarek, itp.,
  • uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane.
 4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.
 5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 52

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:
 • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
 • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
 • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 

§ 53

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
 • wychowawcy klasy,
 • dyrektora szkoły.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 54

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
 • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
 • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
 1. zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
 • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
 • uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
 • usprawiedliwiania w formie pisemnej, ustnej bądź telefonicznej przez rodzica nieobecności w szkole w terminie 7 dni, lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego (zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę) przy zachowaniu tych samych terminów,
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
 • dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 • dbania o piękno mowy ojczystej,
 • okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego:
 1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. szanować poglądy i przekonania innych,
 4. szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby ogółowi społeczności szkolnej, zdrowiu czy życiu,
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
 • nie używania narkotyków, dopalaczy ani innych środków odurzających,
 • noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego, zachowywania czystego i schludnego wyglądu:
 1. brak makijażu,
 2. niepomalowane, krótkie, czyste, naturalne paznokcie,
 3. bluzka z rękawkiem i niewielkim dekoltem, zakrywająca brzuch i plecy,
 4. spódnica/spodenki nie krótsze niż 10 cm przed kolano,
 5. zakaz farbowania włosów,
 6. zakaz piercingu.
 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
 • przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 55

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i schowane.
 2. Uczeń może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko za zgodą wychowawcy lub nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi lub po nich.
 3. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub – jeśli uzna za konieczne – nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału.

 

§ 56

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 • pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
 • pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
 • pochwałę ustną dyrektora szkoły,
 • dyplom uznania,
 • list pochwalny Dyrektora do rodziców,
 • nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub dyrektora,
 • wpis do Kroniki Szkoły.
  1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
 • uzyskanie wysokich wyników w nauce,
 • aktywny udział w życiu szkoły,
 • szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
 • wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
  1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

§ 57

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 3. Uczeń może ponieść następujące kary:
 • upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
 • nagana wychowawcy wobec klasy,
 • upomnienie ustne dyrektora szkoły,
 • pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
 • nagana dyrektora szkoły,
 • pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
 • zawieszenie prawa do uczestniczenia w imprezach szkolnych o charakterze rozrywkowym,
 • pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji,
 • zawieszenie na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • przeniesienie do innej szkoły.
 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
 2. Kara nie może być stosowana w sposób naruszający godność osobistą ucznia.

 

§ 58

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
 • zastosowanie kar z 56 ust. 3 p. 1–9 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
 • w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu,
 • używał lub rozpowszechniał alkohol, narkotyki, dopalacze lub inne środki odurzające,
 • spowodował zagrożenia zdrowia lub życia innych uczniów,
 • dokonał dewastacji majątku szkolnego lub przywłaszczenia cudzego mienia.

 

§ 59

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 60

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
 3. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 61

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 62

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
 1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym,
 2. rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
 3. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
  1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
 • uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym,
 • rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 63

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
 • uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
 • rodzice mają prawo do wglądu, w obecności nauczyciela, w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne w terminie do 7 dni od dnia oddania sprawdzianu.

 

§ 64

 1. O postępach edukacyjnych, wynikach nauczania i zachowaniu rodzice informowani są w formie pisemnej na spotkaniach, które odbywają się przynajmniej dwa razy w półroczu.
 2. W razie potrzeby rodzice mogą uzyskać na bieżąco ustnie informacje od wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 3. Rodzice ucznia mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen, frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrektora szkoły, wychowawcy i pozostałych nauczycieli.
 4. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia, braku kontaktu ze strony rodziców wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

 

§ 65

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą – Prawo oświatowe.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą – Prawo oświatowe.
 3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą – Prawo oświatowe.

 

§ 66

 1. Na ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia składa się:
 • ocenianie bieżące,
 • klasyfikacja śródroczna,
 • klasyfikacja roczna,
 • klasyfikacja końcowa.

 

§ 67

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w szczególności określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

 

§ 68

 1. Bieżące oceny w klasach I – III oraz bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6,
 • stopień bardzo dobry – 5,
 • stopień dobry – 4,
 • stopień dostateczny – 3,
 • stopień dopuszczający – 2,
 • stopień niedostateczny – 1
 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
 2. Sposób oceniania prac pisemnych uczniów przedstawia się następująco:
  • 100% – celujący,
  • 90% – 99% – bardzo dobry,
  • 75% – 89% – dobry
  • 50% – 74% – dostateczny,
  • 30% – 49% – dopuszczający,
  • 0% – 29% – niedostateczny.
 3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne, roczne i końcowe w pełnym brzmieniu.
 4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:
  • stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
   • posiadł wiedzę i umiejętności uwzględnione w podstawie programowej oraz objęte programem nauczania w danej klasie,
   • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,
   • proponuje rozwiązania nietypowe,
   • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
  • stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
   • sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami,
   • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,
   • potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
  • stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania objęte podstawą programową,
   • poprawnie wykorzystuje umiejętności,
   • rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
  • stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
   • wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
  • stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
   • ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych umiejętności i wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
   • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
  • stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
 5. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych sposobach oceniania uczniów.
 6. Sposoby oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy.

 

§ 69

 1. W szkole ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 • odpowiedzi ustne,
 • recytacja,
 • wykonywanie krótkich zadań bądź ćwiczeń (ustnie lub pisemnie) albo innych czynności poleconych przez nauczyciela,
 • obserwacje działalności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,
 • testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe,
 • szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów,
 • prace pisemne, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania lub prace klasowe,
 • próbne egzaminy ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII,
 • diagnozy wstępne lub badania wyników nauczania, jako wystandaryzowane testy osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • zadania domowe albo prace dodatkowe,
 • analiza notatek sporządzonych w zeszycie przedmiotowym,
 • analiza zadań wykonanych w zeszycie ćwiczeń,
 • projekty edukacyjne.
 1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. rozkładając je równomiernie na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania). Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki.
 2. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia lub testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także zaangażowanie ucznia w swoją pracę, uzdolnienia oraz predyspozycje.
 3. Testy osiągnięć edukacyjnych, czyli wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania, przeprowadza się co najmniej na koniec etapu nauczania.
 4. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia uczniów różnymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wprowadza się ograniczenie iż wypracowania pisemne, sprawdziany lub testy obejmujące dział programowy i dyktanda nie mogą być częściej niż 3 w tygodniu.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej pisemne prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania poszczególnych ocen. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu półrocza minimum dwóch sprawdzianów zapowiedzianych tydzień wcześniej i oddania sprawdzonych prac w terminie czternastu dni.
 7. W półroczu uczeń ma prawo w uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu do jednokrotnej poprawy, w formie pisemnej, najwyżej dwóch ocen niedostatecznych lub dopuszczających z prac klasowych.
 8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia go w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni od dnia przyjścia do szkoły. Przyznaje się takiemu uczniowi również prawo do poprawy sprawdzianu w sposób podany powyżej, ocena poprawiona odnotowana będzie w dzienniku i wyróżniona obok kolorem zielonym.
 9. Jeżeli uczeń nie wykorzystał właściwego terminu, nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian bez zapowiedzi.
 10. Sprawdzenie przez nauczyciela (w ciągu 14 dni) pisemnej pracy ucznia polega na przekreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 11. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kartkówek z trzech ostatnich tematów.
 12. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń albo niewłaściwa praca na zajęciach może być podstawą do ustalenia negatywnej oceny bieżącej. Za wykonanie dodatkowej pracy nadobowiązkowej nauczyciel może wystawić najwyższą bieżącą ocenę.

 

§ 70

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom,
 • zapisy nauczycieli w dzienniku elektronicznym lub „Zeszycie uwag i adnotacji”.
 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy zgodnie z zasadami:
  • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz poniższe kryteria:
 • stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole,
 • daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników szkoły, nie używa wulgarnego słownictwa,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach,
 • jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły,
 • nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,
 • dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę,
 • dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób,
 • okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów,
 • wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością podczas formułowania tematyki projektu edukacyjnego, wspomaga i motywuje członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu oraz wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz poniższe kryteria:
  • nie ma uwag,
  • wywiązuje się z obowiązków ucznia,
  • usprawiedliwia w terminie 7 dni nieobecności na zajęciach szkolnych,
  • zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych,
  • wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły,
  • jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty,
  • nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa,
  • wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,
  • reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  • jest aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością i pomocą,
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara się wywiązywać z podjętych działań,
  • otrzymuje nie więcej niż dwie uwagi,
  • z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka,
  • nie stosuje używek oraz innych substancji zmieniających świadomość,
  • szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek,
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela,
  • nie uczestniczy w kłótniach i bójkach,
  • pracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny starając się wspomagać członków zespołu,
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, a ponadto dotyczą go poniższe kryteria:
  • otrzymuje nie więcej niż 5 uwag,
  • ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 3 spóźnienia,
  • nie pracuje na miarę swoich możliwości,
  • uczestniczy w bójkach i konfliktach między uczniami, ale w wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie,
  • niestosownie odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale w wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie,
  • uczestniczy w projekcie edukacyjnym starając się wykonywać wspólne lub własne zadania, lecz jego działania są niekonsekwentne, często podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną, a także dotyczą go poniższe kryteria:
  • otrzymuje zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, upomnienie nauczyciela lub naganę wychowawcy,
  • wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny,
  • wielokrotnie dopuszcza się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez szkołę działań nie zmienia swojego zachowania,
  • opuszcza bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia,
  • nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek szkoły lub oddala się od grupy podczas wyjść poza jej teren,
  • stosuje używki jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,
  • nagminnie odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczycieli,
  • bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
  • mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnienia wymagania określone w pkt 5 i dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń:
  • jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
  • bierze udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
  • dokonuje kradzieży,
  • działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze,
  • notorycznie spóźnia się na lekcje,
  • opuszcza bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin,
  • wchodzi w konflikt z prawem,
  • otrzymuje naganę dyrektora.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie swoich obserwacji, zapisów nauczycieli w dzienniku elektronicznym, „Zeszycie uwag i adnotacji”, opinii zespołu klasowego i samooceny ucznia.
 2. Ocenę tę można zmienić po zasięgnięciu ustnej opinii członków rady pedagogicznej. Wychowawca może wpisywać do dziennika elektronicznego oceny z zachowania, które będą podstawą do ustalenia oceny śródrocznej i rocznej. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy.
 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§ 71

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest między drugim a czwartym tygodniem stycznia, w zależności od terminu wyznaczenia ferii zimowych.
 3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 5. Na klasyfikację końcową składają się:
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,
  • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

§ 72

 1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego i podczas zebrań z rodzicami.
 2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego lub ustnie uczniom w szkole.
 3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
 4. Począwszy od klasy czwartej uczeń może ubiegać się o uzyskanie, wyższych niż przewidywane, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania. W takim przypadku zgłasza on w formie ustnej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie, do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu chęć poprawy oceny. Termin poprawy oceny:
  • z zajęć edukacyjnych wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia chęci poprawy. Uczeń poprawia ocenę w formie pisemnej (oprócz wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki), a szczegółowy zakres materiału ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w Przedmiotowych Sposobach Oceniania.
  • z zachowania wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia chęci poprawy. Aby poprawić ocenę z zachowania uczeń powinien wykonać, zlecone przez wychowawcę, prace na rzecz szkoły oraz jego postępowanie w tym okresie powinno spełniać kryteria oceny wzorowej.
 5. Przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 73

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 74

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 75

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 76

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 77

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 78

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 79

 1. Szkoła posiada sztandar.
 2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, który opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
 3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 5 czerwca.

 

§ 80

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora.

 

§ 81

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w gabinecie dyrektora, bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 82

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie” uchwalony 29.08.2012 r. z późn. zm.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r.