Projekt „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”

W Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie realizowany jest projekt pn. „Nowe perspektywy  dla uczniów SP w Bebelnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

Cel główny: kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 13(K) nauczycieli, 45(18DZ.,27CH.) uczniów klas IV – VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 17 (3DZ., 14CH.) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE) oraz 1 ucznia (CH) z niepełnosprawnością, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno –komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego. Cel osiągnięty zostanie poprzez: organizację szkoleń doskonalących dla nauczycieli, organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów oraz doposażenie szkoły, w okresie VIII 2018 – VI 2019.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego:

  • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 45(18DZ.,27CH.),
  • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 13(K).

Wartość projektu: 150 412,50 PLN

Dofinansowanie: 131 472,50 PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich: 127 850,63 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego: 3 621,87 PLN